Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAVA SUDARSKI” u Novi Bečej (Poslato na 17-04-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAVA SUDARSKI”
Novi Bečej, Jaše Tomića 1
Vaspitač
USLOVI: Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najamanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanjedo 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1. tačka 1) podtačka (2) ovog člana mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobra zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa Zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. 4) da ima državlјanstvo Republike Srbije. 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. (diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku koje se priloži kao dokaz pod tačkom 1. smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod ovom tačkom 5). uz prijavu na konkurs, kandidat prilaže sledeću dokumentaciju (u originalu ili overenu fotokopiju): 1. kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov. rs). 2. potpisanu radnu biografiju, 3. očitanu ličnu kartu ( ili fotokopiju, ako je lična karta bez čipa), 4. original/overenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi, 5. dokument o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu (ukoliko kandidat istu poseduje) – overena fotokopija, ne starija od 6 meseci, 6. original/overenu kopiju uverenja o državlјanstvu- ne starije od 6 meseci, 7. original/overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih – ne starije od 6 meseci, 8. original/overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti izdatu od strane MUP-a- ne starije od 6 meseci. Rok za podnošenje prijave 15 dana od dana objavlјivanja oglasa u publikciji Nacionalne služe za zapošlјavanje “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave sa priloženim, a neoverenim fotokopijama, neće se uzeti u razmatranje. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese na svojim prijavama. Kandidat koji bude izabran, pre zaklјučenja ugovora o radu dostavlјa uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti na sledeću adresu: Predškolska ustanova „Pava Sudarski” Novi Bečej, ul.Jaše Tomića br. 1, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja u publikaciji “Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „PAVA SUDARSKI”


Pregledano: 242 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters