Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za održavanje aplikativnog softvera, u zvanju samostalni savetnik Odsek za aplikativnu p Puno radno vreme

na UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA u Beograd (Poslato na 25-04-2024)

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1, čl. 10, čl. 11, 12. st. 1. i 2. i čl. 13. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 2/19 i 67/21) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-12692/2023 od 26. decembra 2023. godine, oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.
II Radna mesta koja se popunjavaju:
1. Radno mesto za održavanje aplikativnog softvera, u zvanju samostalni savetnik
Odsek za aplikativnu podršku,
Odelјenje za informacione sisteme i aplikativnu podršku, Sektor za
informatičku podršku 1 izvršilac
Opis poslova: izrađuje analize o postojećem stanju aplikativnih rešenja i formira izveštaje; analizira zahteve korisnika za održavanjem i unapređenjem aplikativnog softvera; predlaže unapređenja postojećih aplikativna rešenja i formira izveštaje; prati realizaciju procesa održavanja, kontroliše i formira izveštaj; održava aplikativna softverska rešenja, specificira potrebne promene, definiše obim izmena, radi na izmenama; kreira dokumentaciju izmena aplikativnih rešenja i njeno ažuriranje; testira realizovane izmene aplikativnih rešenja pre implementacije istih; organizuje i vrši obuku korisnika instaliranih aplikativnih softvera; obavlјa druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti organizacione nauke ili stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti matematičke nauke ili računarske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
2. Radno mesto za podršku administriranju sistema za poslove elektronske Pisarnice, u zvanju mlađi savetnik
Odsek za poslove pisarnice u objektu
Vlade RS, Odelјenje za administrativne poslove, Sektor za pravne i
administrativne poslove 1 izvršilac
Opis poslova: učestvuje u poslovima administriranja sistema pri upravlјanju nalozima zaposlenih koji obavlјaju kancelarijske poslove; upisuje u sistem i vodi šifarnik kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, u saradnji sa ovlašćenim licem Državnog arhiva; prati rad i prijavlјuje eventualne tehničke probleme šefu Odseka; unosi nalog elektronske pošte organa u elektronsku pisarnicu, omogućava neposredan pristup predmetima ovlašćenim licima i obrađivačima putem Sistema za upravlјanje dokumentima i učestvuje u vođenju automatizovane evidencije predmeta i materijala; ažurira arhivsku knjigu i prenosi arhiviran dokumentarni materijal kojem nije istekao rok čuvanja u eArhiv, kreira i dostavlјa Arhivisti nadležnog javnog arhiva Listu dokumentarnog materijala kojem je istekao rok čuvanja; obavlјa druge poslove po nalogu šefa Odseka.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polјa društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu
3. Radno mesto poslovi unapređenja, bezbednosti i kontrole saobraćaja, u zvanju samostalni savetnik
Odelјenje saobraćaja, Sektor za poslove saobraćaja 1 izvršilac
Opis poslova: prati propise iz oblasti saobraćaja i obezbeđuje njihovu primenu; izrađuje uputstva i utvrđuje procedure iz oblasti bezbednosti saobraćaja i pruža stručnu pomoć u njihovoj primeni svim vozačima koji koriste vozila Uprave; stara se o unapređivanju i modernizaciji rada i izrađuje predlog plana obuke zaposlenih za dobijanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i prati njegovu realizaciju; priprema potrebnu dokumentaciju i učestvuje u postupku nabavke usluge obuke vozača za bezbedno upravlјanje vozilom; vrši analizu potrošnje goriva, daje predlog Normativa prosečne potrošnje za svaki tip vozila i predlaže mere u cilјu racionalizacije; organizuje i kontroliše garažiranje i parkiranje vozila na lokacijama u nadležnosti Uprave za zajedničke poslove republičkih organa; izrađuje periodične i godišnje izveštaje po pitanju bezbednosti i potrošnje; obavlјa druge poslove po nalogu načelnika Odelјenja.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
III Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.
IV U izbornom postupku proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije: Za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 1, 2 i 3. proveravaju se:
• Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
• Digitalna pismenost – provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
• Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem testa.
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega budete oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i važeći sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavlјeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravlјanje kadrovima www.suk.gov.rs.
Posebne funkcionalne kompetencije: Za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – Informatički poslovi (baze podataka), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta (Razvoj i održavanje softverskih rešenja Uprave za zajedničke poslove republičkih organa), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Softveri (SQL Server), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – Stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikuplјanja i evidentiranja podataka), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta (Rad Pisarnice), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – Stručno-operativni poslovi (metode analize i zaklјučivanja o stanju u oblasti), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o načinu korišćenja službenih vozila; Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima; Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta (Održavanje vozila; Poslovi saobraćaja), proveravaće se putem simulacije (pisano).
Napomena:
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Uprave za zajedničke poslove republičkih organa https://www.uzzpro.gov.rs/konkursioglasi.html.
Ponašajne kompetencije: za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 1, 2 i 3. proveravaju se: upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet.
Navedene ponašajne kompetencije proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).
V Adresa na koju se podnosi popunjen Obrazac prijave za konkurs: Prijave na konkurs šalјu se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.
VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja u vezi javnog konkursa: Danijela Marković i Danilo Marković, tel: 011/3616-310, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, od 9.00 do 12.00 časova.
VII Opšti uslovi za zaposlenje: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
IH Prijava na javni konkurs: vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima i Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ili u štampanoj verziji na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26. Uredno popunjen, potpisan i odštampan Obrazac prijave dostavlјa se na adresu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodelјenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavlјanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja. Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravlјanje kadrovima https://kutak.suk.gov.rs/vodicza-kandidate u odelјku „Obrazac prijave”.
H Dokazi koji prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.
Primer pravilno popunjene potvrde od poslodavca se može pogledati na blogu Službe za upravlјanje kadrovima https://kutak.suk.gov.rs/ vodic-za-kandidate u odelјku „Predaja dokumenata”, gde možete preuzeti šablon potvrde koju poslodavac može da popuni.
Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijavnim kancelarijama u osnovnim sudovima, odnosno u opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izvričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava* u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
XI Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isklјučeni iz dalјeg izbornog postupka. Dokazi se dostavlјaju na navedenu adresu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koje se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz koji se vidi na kojim poslovima, u kom periocu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koje konkurišu.
XII Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada, odnosno u roku od 6 meseci od zasnivanja radnog odnosa. Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kojim je propisano da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provera kompetencija.
XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 15.05.2024. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravlјanje kadrovima, u Palati „Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo), a intervju sa Komisijom će se obaviti u prostorijama Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail), koje navedu u svojim obrascima prijave.
NAPOMENE:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa biće odbačene rešenjem konkursne komisije. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. Ovaj oglas objavlјuje se na oglasnoj tabli i web stranici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa: www.uzzpro.gov.rs, na web stranici Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA


Pregledano: 118 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters