Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač 3 izvršioca, Medicinska sestra vaspitač, Saradnik-medicinska sestra za preventivnu zdravstv Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „DEČJE CARSTVO” u Velika Plana (Poslato na 25-04-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA „DEČJE CARSTVO”
11320 Velika Plana
Bulevar despota Stefana 38 tel. 026/514-104
Vaspitač
3 izvršioca
USLOVI: obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10. septembra 2005. godine do 07. oktobra 2017. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; obrazovanje za vaspitača na studijama prvog stepena vaspitačke struke (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da su državlјani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokazi o ispunjavanju uslova: Kandidati popunjavaju prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a uz odštampan i potpisan prijavni formular dostavlјaju kraću radnu biografiju kao i dokaze o ispunjavanju uslova: overena fotokopija diplome ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenom obrazovanju; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da za kandidata nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; dokaz da kandidat zna srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS” broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018). Kandidati koji budu izabrani u uži izbor uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom „za konkurs”, lično ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Dečje carstvo”, Bulevar Despota Stefana 38, Velika Plana, 11320. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 026/514-104.
Medicinska sestra vaspitač
USLOVI: više odnosno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), na kojima je osposoblјeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje medicinska sestra vaspitač - psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštiće nih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da su državlјani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokazi o ispunjavanju uslova: Kandidati popunjavaju prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a uz odštampan i potpisan prijavni formular dostavlјaju kraću radnu biografiju kao i dokaze o ispunjavanju uslova: overena fotokopija diplome ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenom obrazovanju; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da za kandidata nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; dokaz da kandidat zna srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018”). Kandidati koji budu izabrani u uži izbor uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom „za konkurs”, lično ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Dečje carstvo”, Bulevar Despota Stefana 38, Velika Plana, 11320. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 026/514-104.
Saradnik-medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu
USLOVI: srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine (medicinska sestra-tehničar, pedijatrijskog ili opšteg smera). psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da su državlјani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dodatni uslovi: položen stručni ispit, jedna godina rada u struci. Dokazi o ispunjavanju uslova: Kandidati popunjavaju prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a uz odštampan i potpisan prijavni formular dostavlјaju kraću radnu biografiju kao i dokaze o ispunjavanju uslova: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; otvrda o radnom stažu od najmanje jedne godine u struci, original ili overena fotokopija; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija -potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da za kandidata nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; -dokaz da kandidat zna srpski jezik(dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS”, broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018). Kandidati koji budu izabrani u uži izbor uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom „za konkurs”, lično ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Dečje carstvo”, Bulevar Despota Stefana 38, Velika Plana, 11320. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 026/514-104.
Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme
USLOVI: srednje obrazovanje, odnosno najmanje treći stepen stručne spreme mašinske, elektro, stolarske ili vodoinstalaterske struke, položen vozački ispit B kategorije; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da su državlјani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokazi o ispunjavanju uslova: Kandidati popunjavaju prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a uz odštampan i potpisan prijavni formular dostavlјaju kraću radnu biografiju kao i dokaze o ispunjavanju uslova: overena fotokopija diplome ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju vozačke dozvole za upravlјanje vozilom B kategorije; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da za kandidata nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; dokaz da kandidat zna srpski jezik(dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018”). Kandidati koji budu izabrani u uži izbor uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom „za konkurs”, lično ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Dečje carstvo”, Bulevar Despota Stefana 38, Velika Plana, 11320. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 026/514-104.
Domar/majstor održavanja
USLOVI: srednje obrazovanje, odnosno najmanje treći stepen stručne spreme mašinske, elektro, stolarske ili vodoinstalaterske struke, položen vozački ispit B kategorije; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da su državlјani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dodatna znanja/ispiti: položen stručni ispit za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici) Dokazi o ispunjavanju uslova: Kandidati popunjavaju prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a uz odštampan i potpisan prijavni formular dostavlјaju kraću radnu biografiju kao i dokaze o ispunjavanju uslova: overena fotokopija diplome ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenom obrazovanju - overenu fotokopiju vozačke dozvole za upravlјanje vozilom B kategorije - overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da za kandidata nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; dokaz da kandidat zna srp ski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće viso koškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS” broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018). Kandidati koji budu izabrani u uži izbor uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom „za konkurs”, lično ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Dečje carstvo”, Bulevar Despota Stefana 38, Velika Plana, 11320. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 026/514-104.
Spremačica
3 izvršioca
USLOVI: osnovno obrazovanje; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da su državlјani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Dokazi o ispunjavanju uslova: Kandidati popunjavaju prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a uz odštampan i potpisan prijavni formular dostavlјaju, kraću radnu biografiju kao i dokaze o ispunjavanju uslova: overena fotokopija diplome ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenom obrazovanju - uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija - uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija -potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da za kandidata nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; dokaz da kandidat zna srpski jezik(dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018”). Kandidati koji budu izabrani u uži izbor uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs se podnose u zatvorenim kovertama sa naznakom „za konkurs”, lično ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Dečje carstvo”, Bulevar Despota Stefana 38, Velika Plana, 11320. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon 026/514-104.


Pregledano: 247 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters