Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezici – Engleski jezik na određeno vreme od p Puno radno vreme

na VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 25-04-2024)

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA
24000 Subotica, Marka Oreškovića 16
Nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezici –
Engleski jezik na određeno vreme od pet godina
USLOVI: Uslovi su utvrđeni Zakonom o radu, Zakonom o visokom obrazovanju, Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na visokim školama strukovnih studija, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanja nastavnika i saradnika, kao i opštim aktima Škole u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Uz prijavu na konkurs dostavlјaju se dokazi o ispunjenosti uslova konkursa i to: biografija, spisak stručnih radova, overena kopija diplome o stečenom visokom obrazovanju prvog stepena, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat stupanjem u brak promenio lične podatke), uverenje o državlјanstvu, dokazima o izborima u nastavno i naučno zvanje, ako je kandidat bio biran u nastavno i naučno zvanje na drugoj ustanovi i potvrda nadležnog organa da kandidat nije osuđivan za krivična dela iz člana 72. Zakona o visokom obrazovanju. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje).
OSTALO: Prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, dostaviti lično (u vremenu od 7.30 do 14.30 časova, soba 205/II sprat) Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici, Marka Oreškovića 16, Subotica, ili poštom na navedenu adresu Škole, sa naznakom „Za konkurs” u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremen prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA


Pregledano: 251 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters