0

Aplikacija

Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik 6 izvršilaca ... Puno radno vreme

na MINISTARSTVO PRAVDE UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA u Cela Srbija (Poslato na 15-05-2024)

MINISTARSTVO PRAVDE
UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Na osnovu člana 4. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 40/10 i 137/14), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-2351/2024 od 27. marta 2024. godine i 51 broj: 112-3404/2024 od 25. aprila 2024. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Nemanjina 22-24, Beograd.

II Radna mesta koje se popunjavaju:

U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U POŽAREVCU-ZABELI

1) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
6 izvršilaca
mesto rada Požarevac

U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU ZA ŽENE U POŽAREVCU

2) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
4 izvršioca
mesto rada Požarevac

U OKRUŽNOM ZATVORU U SMEDEREVU

3) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
6 izvršilaca
mesto rada Smederevo

U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U PANČEVU

4) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
4 izvršioca
mesto rada Pančevo

U VASPITNO-POPRAVNOM DOMU U KRUŠEVCU

5) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
3 izvršioca
mesto rada Kruševac

U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU ZA MALOLETNIKE U VALjEVU

6) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
4 izvršioca
mesto rada Valjevo

U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U KRAGUJEVCU

7) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
2 izvršioca
mesto rada Kragujevac

U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U ŠAPCU

8) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
1 izvršilac
mesto rada Šabac

U OKRUŽNOM ZATVORU U KRALjEVU

9) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
1 izvršilac
mesto rada Kraljevo

U OKRUŽNOM ZATVORU U SUBOTICI

10) Obezbeđenje zavoda u Službi za obezbeđenje, zvanje komandir – pripravnik
1 izvršilac
mesto rada Subotica

Uslovi za rad koji se odnose na pripravnike u Službi za obezbeđenje:
Na osnovu člana 255. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 55/14 i 35/19) za pripravnika u službi za obezbeđenje može se primiti lice koje, pored zakonom utvrđenih ispunjava i sledeće uslove: da ima srednje obrazovanje, da je mlađe od 30 godina, i da je psihički i fizički sposobno za vršenje službe. Za pripravnika u službi za obezbeđenje može se primiti i lice do 35 godina života, ako ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine.

III Sadržina prijave i dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
- prijava na javni konkurs (u prijavi naznačiti naziv radnog mesta za koje se konkuriše, ime i prezime, datum, mesto i državu rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta, odnosno boravišta, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, prijava mora da bude svojeručno potpisana) - (obrazac prijave se može preuzeti sa sajta Ministarstva pravde);
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija uverenja iz suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 30 dana);
- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje, koja je data u prilogu konkursa (izjava se može preuzeti sa sajta Ministarstva pravde);

Dokumenta o činjenicama o kojime se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3).

Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

IV Opšti uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (član 45. stav 1. Zakona o državnim službenicima).

Posebni uslovi za rad iz Zakona o izvršenju krivičnih sankcija: Članom 253. stav 4. Zakona o izvršenja krivičnih sankcija propisano je da u radni odnos ne može se primiti lice koje je osuđeno zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, lice protiv koga se vodi krivični postupak za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, lice koje je osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca i lice za koje, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosnih provera, postoje bezbednosne smetnje.

V Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VI Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta“.

VII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Biljana Stanišić i Sanja Pešić Damljanović tel: 011/2685-305 (radnim danima od 12.00 do 14.00 časova).

VIII Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na određeno vreme u trajanju od šest meseci. Pripravnik stiče odgovarajuće zvanje, ako po završenom pripravničkom stažu položi stručni ispit u službi za obezbeđenje. Pripravniku u službi za obezbeđenje prestaje radni odnos, ako u propisanom roku ne položi stručni ispit u službi za obezbeđenje, izuzev ako je do toga došlo zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga.

IX Posebne odredbe za prijem pripravnika u Službi za obezbeđenje: Kandidat će nakon izvršene bezbednosne provere i psihofizičkog testiranja biti pozvan na proveru zdravstvene sposobnosti za rad u službi za obezbeđenje, sa nošenjem oružja.

Lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata obavlja se u Zavodu za zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, ul. Durmitorska br. 9. Troškove zdravstvenog pregleda kandidati plaćaju lično bez prava na refundaciju. Kandidat koji na lekarskom pregledu dobije negativan lekarski nalaz eliminiše se iz daljeg postupka prijema kandidata.

Kandidatu koji nije ispunio uslov vezan za psihofizičke sposobnosti, zdravstvene sposobnosti ili za koga postoje bezbednosne smetnje dostavlja se rešenje o odbijanju, u kome se navode razlozi zbog čega se kandidatu ne dozvoljava da dalje učestvuje u postupku prijema.
Sve faze testiranja su eliminatorne. Kandidat koji je ispunio formalni uslov i prošao bezbednosnu proveru, psihofizičko testiranje i zdravstveni pregled poziva se na razgovor. Na razgovoru se proverava veština komunikacije neposredno kroz razgovor sa kandidatima.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će službenim putem vršiti bezbednosnu proveru, u skladu sa članom 254. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od strane javnog beležnika, u opštini ili sudu biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Obaveštavaju se kandidati da će se dokumentacija vraćati isključivo uz pismeni zahtev kandidata.
Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva pravde: www.mpravde.gov.rs, na portalu e-uprave i na oglasnoj tabli Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi MINISTARSTVO PRAVDE UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA


Pregledano: 124 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters