0

Aplikacija

Radno mesto sudijski pomoćnik sudijski saradnik u zvanju savetnik 4 izvršioca Puno radno vreme

na UPRAVNI SUD u Beograd (Poslato na 15-05-2024)

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Upravni sud, Beograd, Nemanjina 9.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto sudijski pomoćnik sudijski saradnik u zvanju savetnik
4 izvršioca

Mesto rada: Odeljenje Upravnog suda u Nišu, Niš, Vojvode Putnika bb.

Opis poslova: Pomaže sudiji u radu, vrši prethodnu ocenu akata kojima se pokreće postupak pred sudom, stara se o kompletiranju predmeta i otklanjanju eventualnih nedostataka, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinačnim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, prisustvuje sednicama veća i po nalogu predsednika veća vodi zapisnik i evidenciju o radu veća, sređuje, raspisuje i organizuje dostavljanje određenih pismena po nalogu predsednika veća, vrši evidentiranje kretanja predmeta kroz elektronsku bazu podataka u sudu, vrši i druge poslove po nalogu predsednika Suda ili sudije.

Uslovi za rad: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke – na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine – diplomirani pravnik, ili na specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto sudijski pomoćnik sudijski saradnik u zvanju: savetnik možete pronaći na internet prezentaciji Upravnog suda.
Izborni postupak se sprovodi u više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka obaveštava se o rezultatu provere kompetencije i ne poziva se da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
Među kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku vrši se provera opštih funkcionalnih kompetencija i to:
Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim putem – test).
Digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru).
Poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Upravnog suda.
Kandidati koji osvoje jedan bod (1) u proveri određene opšte kompetencije isključuju se iz daljeg izbornog postupka.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada “Sudska uprava” Poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda (provera će se vršiti pisanim putem – test i usmenim putem – razgovor sa kandidatom)
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada “Sudska uprava”, Poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava (provera će se vršiti pisanim putem – test i usmenim putem – razgovor sa kandidatom)
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto: Posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata (provera će se vršiti pisanim putem – test i usmenim putem – razgovor sa kandidatom).

Provera ponašajnih kompetencija:
Provera ponašajnih kompetencija i to: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet vršiće se pisanim putem – Psihometrijsko testiranje i usmenim putem - Intervju baziran na kompetencijama.

Intervju sa komisijom:
Intervju sa komisijom podrazumeva razgovor koji članovi komisije vode sa kandidatom u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.

Opšti uslovi za rad: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: Obrazac prijave na konkurs za određeno radno mesto koji mora biti lično potpisan.
Ukoliko kandidat želi da bude oslobođen testiranja/provere kompetencije Digitalna pismenost, dužan je da uz obrazac prijave priloži odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi traženi dokaz.

Prilikom predaje obrasca prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u obrascu prijave naznačio za dostavu obaveštenja.

Dokazi koje prilažu kandidati koji uspešno prođu proveru posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa komisijom:
biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenje, i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci);
original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu;
original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;
original uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od 6 meseci);
drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom biće pozvani, da u roku od pet (5) radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze u ostavljenom roku, i kandidati koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, biće pismeno obavešteni da se isključuju iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Upravni sud, Beograd, Nemanjina br. 9, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto sudijski pomoćnik sudijski saradnik u zvanju savetnik”.

Odredbom članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS” br. 18/16, 95/18 – Autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama po kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Upravni sud će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sam dostavi, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu, koja predstavlja sastavni deo obrazca prijave na konkurs za radno mesto kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

III Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje Prijave se šalju na adresu Upravni sud, Beograd, Nemanjina br. 9, sa naznakom “Prijava za javni konkurs” ili neposredno predaju na prijemnom šalteru Upravnog suda, Beograd, Nemanjina br. 9. Datum oglašavanja 15.05.2024. godine. Datum isteka roka za prijavljivanje: 23.05.2024. godine.

IV Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, provera kompetencija u izbornom postupku obaviće se počev od 04.06.2024. godine u Beogradu, u prostorijama Sedišta Upravnog suda, adresa Nemanjina br. 9, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem kontakta koje odrede u svom obrascu prijave na konkurs.

V Spisak kandidata: među kojima se sprovodi izborni postupak biće objavljen na internet prezentaciji Upravnog suda, prema šiframa njihove prijave.

VI Lice zaduženo za davanje informacija o konkursu: Ika Radusinović, 011/363-5111.

Napomene:
Prijave koje su nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.
Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Izborni postupak će biti sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Ovaj oglas objavljuje se na: internet prezentaciji Upravnog suda, na oglasnoj tabli suda, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Pregledano: 68 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters