0

Aplikacija

Zapisničar u zvanju referent 3 izvršioca Puno radno vreme

na TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU u Beograd (Poslato na 15-05-2024)

TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16.

II Radno mesto koje se popunjava:

Zapisničar u zvanju referent
3 izvršioca

Opis posla: obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad javnom tužiocu kod koga je raspoređen, kuca zapisnike i sve ostale diktate po nalogu javnog tužioca, sređuje spise po odredbama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i obavlja potrebne tehničke poslove u vezi sa predistražnim i istražnim postupkom, postupa po naredbama sa zapisnika, vodi računa o urednosti spisa i vodi popis spisa, po nalogu šefa daktilobiroa obavlja i poslove daktilografa u daktilobirou, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, obavlja i druge poslove po nalogu šefa daktilobiroa i sekretara tužilaštva

Uslovi: III i IV stepen srednje stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompentencije za ovo radno mesto.

III Kompetencije: shodno Pravilniku o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19-24) u izbornom postupku komisija će proveriti:

1. Opšte funkcionalne kompetencije:
- organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (test u pisanoj formi);
- digitalna pismenost (test praktičnim radom na računaru);
- poslovna komunikacija (pismena simulacija);

2. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto upisničar:
- administrativni poslovi – poznavanje kancelarijskog poslovanja (pisani test);
- propisi iz delokruga radnog mesta: Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (pisani test);
- procedure i metodologije iz delokruga radnog mesta: poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa bitnih za obavljanje poslova radnog mesta zapisničar (razgovor sa kandidatom);

3. Ponašajne kompetencije provera intervjuom sa diplomiranim psihologom: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet.

4. Intervju sa kandidatima: sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od tri meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja biće objavljena na internet strani tužilaštva (www.trece.ojt.rs), od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Shodno čl. 9 stav 4 Pravilniku o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19-24) komisija će prihvatiti odgovarajuće sertifikate, potvrde ili druge dokaze o posedovanju kompetencije digitalna pismenost.
Shodno čl. 27 stav 1 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije 2/19, 67/21), rezultati provere ponašajnih kompetencija kandidata koji je ispunio merila u jednom konkursnom postupku imaju važnost trajanja u svim konkursnim postupcima u organima državne uprave odnosno u državnom organu, koji se sprovode u naredne dve godine od dana sprovedene provere.
Shodno čl. 27 stav 2 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije 2/19, 67/21), rezultati provere ponašajnih kompetencija kandidata koji nije ispunio merila u jednom konkursnom postupku imaju važnost trajanja od jedne godine od dana sprovedene provere u svim konkursnim postupcima u organima državne uprave odnosno u državnom organu.
Shodno čl. 27 stav 3 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije 2/19, 67/21), kandidatu koji je ostvario jedan bod na proveri jedne od opštih funkcionalnih kompetencija, ponovo se proveravaju sve opšte funkcionalne kompetencije u drugom konkursnom postupku.

IV Mesto rada: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16.

V Adresa na koju se podnose prijave za sva radna mesta: Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Popunjen obrazac prijave dostaviti uz propratni akt sa naznakom: „Za javni konkurs- zapisničar“.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: sekretar Aleksandar Dragaš telefon 011/2018-305.

VII Opšti uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

IX Dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na nadresu navedenu u oglasu.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlja državni organ, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze.

Potrebno je da se učesnik konkursa u prijavi na konkurs izjasni da za koju od predviđenih mogućnosti se opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi evidencija po službenoj dužnosti ili da će to kandidat učiniti sam.

Dokumenta o kojima se se vodi evidencija po službenoj dužnosti su : izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje da nije osuđivan.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu www.trece.ojt.rs, od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

X Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XI Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.
Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.

Napomene :
Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene rešenjem konkursne komisije.
Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Shodno članu 3 Uredbe o državnom stručnom ispitu kandidat koji nema državni stručni ispit, a koji zasnuje radni odnos na neodređeno vreme dužan je da položi državni stručni ispit.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Ovaj oglas objavljuje se u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, na portalu E – uprave, kao i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Obrazac prijave biće objavljen na internet stranici tužilaštva (www.trece.ojt.rs).


Skoro postavljeni poslovi TREĆE OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU


Pregledano: 84 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters