0

Aplikacija

Radno mesto za razvoj i unapređivanje dualnog obrazovanja i vaspitanja, razvrstano u zvanje samostal Puno radno vreme

na KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANjE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA u Beograd (Poslato na 15-05-2024)

KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANjE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-2530/2024 od 27. marta 2024. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, Beograd, Nemanjina 22-26.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za razvoj i unapređivanje dualnog obrazovanja i vaspitanja, razvrstano u zvanje samostalni savetnik
Sektor za dualno obrazovanje
1 izvršilac

Opis poslova: učestvuje u planiranju razvoja dualnog obrazovanja i vaspitanja u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima, međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima i u izradi izveštaja o njihovom ostvarivanju; prati primenu zakona i propisa iz oblasti dualnog obrazovanja i učestvuje u proceni efekata uvođenja dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju i dualnog modela studija u visokom obrazovanju u skladu sa strateškim dokumentima; prati stanje i pokreće inicijative za rešavanje pitanja iz oblasti dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju, dualnog modela studija u visokom obrazovanju i razvija metodologije, izrađuje analize, studije, elaborate i izveštaje iz oblasti dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju i kod dualnog modela studija u visokom obrazovanju; prati rad i pruža stručnu podršku radu socijalnih partnera uključenih u procese iz domena dualnog obrazovanja i vaspitanja i izrađuje analize i daje predloge za unapređivanje upisne politike iz oblasti dualnog obrazovanja i vaspitanja; učestvuje u programiranju i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata iz domena dualnog obrazovanja i vaspitanja i stara se o sprovođenju aktivnosti na unapređivanju rada zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama iz oblasti dualnog obrazovanja i vaspitanja; učestvuje u razvijanju standarda i normativa prostora, opreme, nastavnih sredstava u oblasti dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju, dualnog modela studija u visokom obrazovanju i sprovodi proveru realizacije takmičenja i smotri učenika iz oblasti dualnog obrazovanja; prati aktivnosti razmene podataka iz evidencija i baza podataka koje institucije vode u skladu sa zakonom i učestvuje u promociji dualnog obrazovanja i vaspitanja i različitih mogućnosti za učenje i dostizanje standarda kvalifikacija; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Jurija Gagarina 76.

2. Radno mesto za pružanje stručne podrške ustanovama u implementaciji dualnog obrazovanja i vaspitanja, razvrstano u zvanje savetnik
Sektor za dualno obrazovanje
1 izvršilac

Opis poslova: prati aktivnosti u oblasti dualnog obrazovanja i vaspitanja, izrađuje uporedne analize sistemskih i ostalih pitanja u oblasti dualnog obrazovanja i vaspitanja u zemlji i inostranstvu i priprema izveštaje; stara se o rokovima za izvršenje ugovora i predlaže njihovo produženje; analizira podatke u registrima i informacionim sistemima iz oblasti dualnog obrazovanja i vaspitanja i priprema izveštaje i predlaže unapređenja; pruža stručnu podršku ustanovama u sistemu dualnog obrazovanja i vaspitanja; prati i analizira podatke o upisu u srednje škole i fakultete i podatke u aplikacijama koji se odnose na sistem dualnog obrazovanja i vaspitanja; prati aktivnosti razmene podataka iz evidencija i baza podataka koje institucije vode u skladu sa zakonom i učestvuje u promociji dualnog obrazovanja i vaspitanja; učestvuje u radu radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti; stara se o pripremi odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Jurija Gagarina 76.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza, i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.
Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka, obaveštava se o rezultatu provere kompetencije i ne poziva se da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva radna mesta: – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proveravaće se putem testa (pisano), – digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru), – poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada oblast rada stručno-operativni poslovi (tehnike obrade i izrade pregleda podataka) proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija) proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto propisi iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o bližim uslovima, načinu rada, aktivnostima i sastavu Tima za karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi koja realizuje obrazovne profile u dualnom obrazovanju), proveravaće se putem simulacije (pisano).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada oblast rada stručno-operativni poslovi (metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija) proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o dualnom obrazovanju) proveravaće se putem simulacije (pisano).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto propisi iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o bližim uslovima, načinu rada, aktivnostima i sastavu Tima za karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi koja realizuje obrazovne profile u dualnom obrazovanju), proveravaće se putem simulacije (pisano).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih komptencija mogu se naći na sajtu Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija,
https://dualnok.gov.rs/dokumenta/

3. Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranim na kompetencijama.

4. Intervju sa konkursnom komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

IV Prijava na javni konkurs: vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija ili u štampanoj verziji na pisarnici Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Napomena:
Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave“.

V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs: Prijave na javni konkurs šalju se poštom na adresu: Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, ili predaju neposredno na pisarnici Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, ul. Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vladimir Popović 060/0880-505, u periodu od 9 do 11 časova.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

Napomena:
Primer pravilno popunjene potvrde od poslodavca može se pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Predaja dokumenata”. U okviru koraka “Predaja dokumenata” možete preuzeti šablon potvrde koju poslodavac može da popuni.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

X Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 – odluka US) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3.).
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XI Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

XII Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 3. juna 2024. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom obaviće se u prostorijama Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, Beograd, Jurija Gagarina br. 76, drugi sprat.
Učesnici konkursa koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte ( brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene:
Članom 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene rešenjem konkursne komisije.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija.
Ovaj konkurs objavljuje se internet prezentaciji Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, https://dualnok.gov.rs/kategorije-dokumenata/javni-pozivi/ na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi KANCELARIJA ZA DUALNO OBRAZOVANjE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA


Pregledano: 201 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters