0

Aplikacija

Radno mesto za poslove revizije, u zvanju savetnik u Grupi za reviziju u okviru programa poljoprivre Puno radno vreme

na KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE u Beograd (Poslato na 15-05-2024)

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21) i dopisa Službe za upravljanje kadrovima, broj 111-00-00108/2024-03 od 29. aprila 2024. godine, o ispunjenosti uslova za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina 11.

II Radna mesto koje se popunjavaju:

1. Radno mesto koordinator poslova revizije, u zvanju viši savetnik
u Grupi za reviziju u okviru programa regionalna i teritorijalna saradnja
1 izvršilac

Opis poslova: Koordinira rad članova mešovitih timova revizije; Priprema operativne planove revizije i učestvuje u pripremi strateških godišnjih planova revizije; Priprema godišnji plan rada Kancelarije iz svog delokruga; Stara se da obezbedi efikasnije i racionalnije izvođenje revizija i razvoju tehničke i tehnološke podrške tokom ostvarivanja revizije; Izrađuje revizorski izveštaj; Učestvuje u pripremi godišnjeg izveštaja o revizorskim aktivnostima i godišnjeg mišljenja za program iz delokruga Grupe koji se podnose Evropskoj komisiji; Priprema godišnja mišljenja o završnom izveštaju o troškovima celokupnog ili delimičnog zatvaranja programa koji se podnosi Evropskoj komisiji; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, revizorski sertifikat: ovlašćeni revizor/ovlašćeni interni revizor/ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru/ državni revizor/ vodeći(eksterni) revizor za standard ISO/IEC 27001:2013; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za poslove revizije, u zvanju savetnik
u Grupi za reviziju u okviru programa poljoprivreda i ruralni razvoj – IPARD program
1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u pripremi godišnjeg plana revizije; Učestvuje u prikupljanju revizorskih dokaza u skladu sa usvojenom metodologijom; Sprovodi računske kontrole i testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; Proverava kompletnost, tačnost i verodostojnost finansijskih informacija u telima / strukturama uključenim u sprovođenje IPA programa; Sarađuje sa odgovornim licima subjekta revizije radi uspešnije realizacije revizije; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Radno mesto koordinator poslova revizije, u zvanju viši savetnik
u Grupi za metodologiju i kontrolu kvaliteta revizije
1 izvršilac

Opis poslova: Koordinira rad članova mešovitih timova revizije; Priprema i ažurira priručnike i druga pisana dokumenta i smernice koje se odnose na odvijanje revizije i pruža podršku drugim rukovodiocima; Stara se o proceni delotvornosti i efikasnosti revizijskih aktivnosti i identifikuje mogućnosti za njihovo unapređenje i poboljšanje; Stara se o poštovanju politika i postupaka koje se odnose na nezavisnost, objektivnost i poverljivost, kao i profesionalnost u ponašanju i obezbeđuje poštovanje standarda kvaliteta revizorskih aktivnosti; Stara se o ujednačenosti postupanja u rešavanju razlika u stručnim procenama revizora uključenih u reviziju; Sarađuje sa revizorskim institucijama EU, direktoratima Evropske komisije i drugim organima, organizacijama, kao i unutrašnjim organizacionim jedinicama Kancelarije u vezi sa sprovođenjem programa EU; Stara se o usaglašenosti nacionalnih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije; Izrađuje periodične i godišnje izveštaje; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, revizorski sertifikat: ovlašćeni revizor/ovlašćeni interni revizor/ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru/ državni revizor/ vodeći(eksterni) revizor za standard ISO/IEC 27001:2013, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

4. Radno mesto za koordinaciju stručnih poslova, u zvanju savetnik
u Grupi za pravne i finansijske poslove
1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u pripremi dokumenata i vrši prevođenje i lektorisanje dokumenata (materijala) svih grupa koje se dostavljaju nadležnim organima EU; Učestvuje u pripremi i pruža stručnu pomoć državnim službenicima u izradi godišnjeg revizorskog izveštaja za sve IPA kopmponente; Učestvuje u pripremi i pruža stručnu pomoć državnim službenicima u izradi godišnjeg mišljenja revizora za sve IPA kopmponente; Sarađuje sa drugim organima i organizacijama u vezi sa sprovođenjem programa EU; Obavlja poslove uređivanja web prezentacije Kancelarije; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: za sva radna mesta mesto rada je Beograd, Nemanjina 4.

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata (za oglašena radna mesta):
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
U izbornom postupku za navedena izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
• Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pisano)
• Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)
• Poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija za oglašeno radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi interne revizije –međunarodni standardi u oblasti interne revizije u javnom sektoru i kodeks strukovne etike; revizija sistema, revizija uspešnosti, finansijska revizija i revizija usaglašenosti sa propisima; revizija svih poslovnih procesa, uključujući i reviziju korišćenja sredstava EU – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta : Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA); Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru komponente I instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)- pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007-2013. godine; Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), za period 2014-2020. godine; Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski B1) – proveravaće se pisano (putem testa).

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija, za oglašeno radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi interne revizije –Međunarodni standardi u oblasti interne revizije u javnom sektoru i kodeks strukovne etike; Revizija sistema, revizija uspešnosti, finansijska revizija i revizija usaglašenosti sa propisima; Postupak sprovođenja planova interne revizije – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta : Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA); Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru komponente I instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)- pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007-2013. godine; Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), za period 2014-2020. godine;Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski B1) – proveravaće se pisano (putem testa).

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija, za oglašeno radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi interne revizije –Međunarodni standardi u oblasti interne revizije u javnom sektoru i kodeks strukovne etike; Revizija sistema, revizija uspešnosti, finansijska revizija i revizija usaglašenosti sa propisima; Revizija svih poslovnih procesa, uključujući i reviziju korišćenja sredstava EU – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta : Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA); Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru komponente I instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007-2013. godine; Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), za period 2014-2020. godine; Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski B1) – proveravaće se pisano (putem testa).

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija, za oglašeno radno mesto pod rednim brojem 4:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno-operativni poslovi –tehnike obrade i izrade pregleda podataka – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa: Uredba o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije – proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta – Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje web prezentacije organa – proveravaće se putem simulacije (usmeno).

U pogledu provere posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – strani jezik, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja stranog jezika koji je tražen konkursom, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Strani jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije www.aa.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

V Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Konkursna komisija je odlučila da će se među kandidatima koji konkurišu na navedeno radno mesto, čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, provera navedenih kompetencija obaviti počev od 1. juna 2024. godine.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija za oglašena radna mesto će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa komisijom za oglašena radna mesta će se obaviti u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije (Beograd, Nemanjina broj 4, osmi sprat).
Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Prijava na konkurs šalje se poštom na adresu Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Nemanjina 11, 11000 Beograd, ili predaje neposredno u pisarnici Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 11, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta oglašenog pod rednim brojem 1; „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta oglašenog pod rednim brojem 2; „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog oglašenog pod rednim brojem 3; „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta oglašenog pod rednim brojem 4.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Anja Jevremović tel: 011/3639-978, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, od 10 do 13 časova.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje listu „Poslovi“.

X Prijava na javni konkurs: Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, i Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije www.aa.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Vlade Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 11.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate u odeljku „Obrazac prijave“.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o revizorskom sertifikatu (za radna mesta oglašena pod rednim brojem 1 i 3); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Primer pravilno popunjene potvrde od poslodavca se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate u odeljku „Predaja dokumenata“, gde možete preuzeti šablon potvrde koju poslodavac može da popuni.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

XII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Beograd, Nemanjina 11.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIII Trajanje radnog odnosa: Za oglašena radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

Napomene:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Kandidati bez revizorskog sertifikata primaju se na rad pod uslovom da taj sertifikat steknu u propisanom roku.

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o revizorskom sertifikatu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.aa.gov.rs) i oglasnoj tabli Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije: na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE


Pregledano: 41 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters