0

Aplikacija

Obezbeđenje zavoda u zvanju komandir u Službi za obezbeđenje 1 izvršilac Puno radno vreme

na MINISTARSTVO PRAVDE UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA u Beograd (Poslato na 15-05-2024)

MINISTARSTVO PRAVDE
UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Na osnovu člana 4. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 40/10 i 137/14), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-493/2024 od 30. januara 2024. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Nemanjina 22-24, Beograd.

Radno mesto koje se popunjava:

II U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U BEOGRADU-PADINSKOJ SKELI

Obezbeđenje zavoda u zvanju komandir
u Službi za obezbeđenje
1 izvršilac

Uslovi za rad na radnom mestu: završena srednja škola, položen ispit za zvanje komandir, radno iskustvo u Službi za obezbeđenje, odnosno na istim ili odgovarajućim poslovima u skladu sa zakonom, od šest meseci i tokom pripravničkog staža, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje iz Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i Pravilnika o načinu obavljanja poslova u Službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija – usmeno; veština komunikacije – neposredno, kroz razgovor sa kandidatima.

Mesto rada: Beograd.

III Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
- prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu (u prijavi naznačiti redni broj radnog mesta iz teksta konkursa kao i naziv radnog mesta za koje se konkuriše, ime i prezime, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta, odnosno boravišta, mejl adresa za kontakt, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva u stepenu stručne spreme propisane za radno mesto na koje se konkuriše, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, prijava mora da bude svojeručno potpisana;
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema za stručnu spremu koja je navedena u uslovima za radno mesto;
- original ili overena fotokopija uverenja iz suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 30 dana);
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u Službi za obezbeđenje, odnosno na istim ili odgovarajućim poslovima u skladu sa zakonom (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u Službi za obezbeđenje, odnosno na istim ili odgovarajućim poslovima u skladu sa zakonom);
- original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za zvanje komandir;
- original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;
- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje.

Navedenu izjavu moguće je preuzeti na internet prezentaciji Ministarstva pravde, na sledećoj internet adresi: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
Dokumenta o činjenicama o kojime se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom ispitu za rad u državnim organima.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3).
Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

IV Opšti uslovi za rad na radnom mestu: Članom 45. stav 1. Zakona o državnim službenicima propisano je da kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi za rad na radnom mestu: Članom 253. stav 4. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija propisano je da se u radni odnos ne može primiti lice koje je osuđeno zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, lice protiv koga se vodi krivični postupak za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, lice koje je osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca i lice za koje, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosnih provera, postoje bezbednosne smetnje.

V Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VI Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku sprovešće se u prostorijama zavoda.
O danu i vremenu sprovođenja izbornog postupka kandidati će biti obavešteni telefonom ili telegramom, na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.

VII Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javni konkurs“.

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Biljana Stanišić i Sanja Pešić Damljanović, tel: 011/2685-305 i Dejan Miljković, tel: 011/363-1059 (radnim danima od 12.00 do 14.00 časova).

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će službenim putem vršiti bezbednosnu proveru, u skladu sa članom 254. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.
Obaveštavaju se kandidati da će se dokumentacija vraćati isključivo uz pismeni zahtev kandidata. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva pravde: www.mpravde.gov.rs, na portalu e-uprave i na oglasnoj tabli Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi MINISTARSTVO PRAVDE UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA


Pregledano: 51 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters