0

Aplikacija

Radno mesto za stručne i operativne poslove u procesu pregovora sa PIS u Prištini, u zvanju samostal Puno radno vreme

na KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI u Beograd (Poslato na 15-05-2024)

KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-2530/2024 od 27. marta 2024. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto za stručne i operativne poslove u procesu pregovora sa PIS u Prištini, u zvanju samostalni savetnik
Odsek za pripremu, praćenje i koordinaciju pregovaračkog procesa, Sektor za stručno operativne poslove
1 izvršilac

Opis poslova: koordinira rad i učestvuje u radu sa drugim državnim organima i organizacijama u procesu pregovora sa PIS u okviru poverene oblasti; priprema i izrađuje akte neophodne za proces pregovora sa PIS u okviru poverene oblasti; priprema i izrađuje predloge akata Vlade vezane za proces pregovora sa PIS u okviru poverene oblasti; prati proces pregovora i akta Vlade iz procesa pregovora sa PIS u okviru poverene oblasti; obavlja stručne i operativne poslove za Koordinaciono telo za pregovarački proces sa PIS u Prištini (priprema sednica i izrada zapisnika), organe i organizacije i timu za pregovore u procesu pregovora sa PIS; sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova i analizira aktivnosti diplomatske mreže po pitanjima pregovaračkog procesa sa PIS; učestvuje u izradi izveštaja o procesu pregovora za Vladu i o sprovođenju akata Vlade u vezi procesa pregovora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih ili političkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESBP, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za radno mesto:
1. Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pisano).
2. Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).
3. Poslovna komunikacija- proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno-operativni poslovi (metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti; postupak izrade stručnih nalaza) – proveravaće se pisano putem eseja.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o osnivanju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa PIS u Prištini) – proveravaće se pisano putem eseja.
3. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi i akti iz delokruga rada (Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, Tehnički sporazumi (katastar, matične knjige, sloboda kretanja, zvanične posete, univerzitetske diplome)) – proveravaće se pisano putem eseja.

Napomena:
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini www.kord-kim.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za izvršilačko radno mesto: ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, Bulevar Mihaila Pupina broj 2, 11070 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Palate Srbija, Bulevar Mihaila Pupina broj 2, Beograd sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ivana Marković, tel: 011/311-49-39 od 9.00 do 13.00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs: vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini ili u štampanoj verziji na prijavnici Palate Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo).

Napomena: Prilikom popunjavanja Obrasca prijave potrebno je da kandidati obrate pažnju da li su preuzeli odgovarajući Obrazac prijave koji se odnosi na radno mesto na koje žele da konkurišu, odnosno da utvrde da u Obrascu prijave piše tačan naziv organa i radnog mesta na koje konkurišu. Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima – https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate, u odeljku ,,Obrazac prijave”.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Primer pravilno popunjene potvrde od poslodavca može se pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Predaja dokumenata.” U okviru koraka “Predaja dokumenata” možete preuzeti šablon potvrde koju poslodavac može da popuni.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i oribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Kancelarije.

XI Vrsta radnog odnosa: Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 10. jun 2024. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na broj telefona ili elektronsku adresu koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini (www.kord-kim.gov.rs) i oglasnoj tabli Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Pregledano: 41 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters