0

Aplikacija

Radno mesto za poslove javnih nabavki, u zvanju savetnik u Odseku za finansijsko-materijalne poslove Puno radno vreme

na MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA DUVAN u Beograd (Poslato na 15-05-2024)

MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA DUVAN

Na osnovu člana 54. i 55. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, broj 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-2426/2024 od 27. marta 2024. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo finansija – Uprava za duvan, Balkanska 53, Beograd, Savski venac.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto za poslove javnih nabavki, u zvanju savetnik
u Odseku za finansijsko-materijalne poslove
1 izvršilac

Opis poslova: Sprovodi sve aktivnosti u vezi sa pokretanjem i vođenjem svih vrsta postupaka nabavki u okviru Uprave, priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na planiranje i sprovođenje postupaka nabavki, priprema konkursnu dokumentaciju; priprema predloge ugovora koje zaključuje Uprava sa drugim pravnim i fizičkim licima, prati zaključenje i realizaciju ugovora, postupa po podnetim prigovorima i žalbama; priprema i izrađuje predlog Internog akta o nabavkama, izrađuje godišnji plan javnih nabavki, centralizovanih javnih nabavki i plan nabavki koje su izuzete od primene zakona; priprema i vodi sve propisane evidencije iz oblasti nabavki, dostavlja izveštaje u skladu sa zakonom; prati stanje i primenu zakona i drugih propisa iz oblasti javnih nabavki, pruža stručna objašnjenja o primeni zakona iz oblasti javnih nabavki; sarađuje sa nadležnim organima za poslove javnih nabavki, drugim organima i organizacijama i priprema izveštaje, informacije i analize iz delokruga svog rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Balkanska 53, Beograd, Savski venac.

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa Konkursnom komisijom (u daljem tekstu: Komisija).
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

U izbornom postupku proveravaju se:
1. Opšte funkcionalne kompetencije, i to: – Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proveravaće se putem testa (pisano) – Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru) – Poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pisano).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru (osnove korišćenja računara, osnove korišćenja interneta, obrada teksta i tabelarne kalkulacije), na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto provere putem testa.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Posebne funkcionalne kompetencije:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi javnih nabavki (metodologija za pripremu i izradu plana javnih nabavki) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o duvanu), proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i Pravilnik o postupku otvaranja ponuda) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Ministarstva finansija-Uprave za duvan www.duvan.gov.rs.

3. Ponašajne kompetencije: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i putem intervjua baziranog na kompetencijama.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Komisijom (usmeno).

V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VI Prijava na javni konkurs: vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, internet prezentaciji Ministarstva finansija – Uprave za duvan ili u prostorijama Ministarstva finansija – Uprave za duvan, Balkanska 53, Beograd, Savski venac, u štampanoj verziji.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način na koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Napomena:
Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave“.

VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16, 95/18-aut. tumačenje i 2/23-odluka US) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Primer pravilno popunjene potvrde od poslodavca se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku „Predaja dokumenata“, gde možete preuzeti šablon potvrde koju poslodavac može da popuni.

VIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva finansija – Uprave za duvan, Balkanska 53, Beograd, Savski venac.

IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 3. juna 2024. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija, ponašajnih kompetencija i intervju sa Komisijom će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Ministarstva finansija – Uprave za duvan, Balkanska 53, Beograd, Savski venac. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

X Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Ana Živanović, telefon 011/7652-808 i Jelena Marković, telefon 011/7652-807.

XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno u prostorijama Ministarstva finansija-Uprave za duvan, Balkanska 53, 11000 Beograd, Savski venac, sa naznakom: „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

Napomene:
Članom 9. Zakona o državnim službenicima propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene rešenjem Komisije.
Javni konkurs sprovodi Komisija koju je imenovao direktor Uprave za duvan.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva finansija – Uprave za duvan www.duvan.gov.rs, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA DUVAN


Pregledano: 31 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters