0

Aplikacija

Javnotužilački pomoćnik sa zvanjem viši javnotužilački saradnik, koje se upodobljava zvanju samosta Puno radno vreme

na VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRALjEVU u Kraljevo (Poslato na 15-05-2024)

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U KRALjEVU

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kojem se radno mesto popunjava: Više javno tužilaštvo u Kraljevu, Karađorđeva broj 5, 36000 Kraljevo.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

A) Javnotužilački pomoćnik sa zvanjem viši javnotužilački saradnik, koje se upodobljava zvanju samostalni savetnik
3 izvršioca

Opis poslova: Pomaže glavnom javnom tužiocu, rukovodiocu Posebnog odeljenja i javnim tužiocima u radu, prati javno tužilačku i sudsku praksu, izrađuje nacrte javno tužilačkih odluka i podnesaka, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, proučava pravna pitanja u vezi sa postupanjem javnog tužioca u pojedinim predmetima, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima glavnog javnog tužioca, rukovodioca Posebnog odeljenja, odnosno javnog tužioca poslove određene zakonom i drugim propisima.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine, ili specijalističkim studijama iz oblasti pravne nauke, položen pravosudni ispit i najmanje 2 (dve) godine radnog iskustva u pravnoj struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

B) Zapisničar sa zvanjem referent
2 izvršioca

Opis poslova: Obavlja sve daktilografske poslove, obrađuje akta, sačinjava zapisnike, unosi tekstove po diktatu i sa diktafonskih traka, vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve vrste tabela, vrši savremeno oblikovanje tekstova, priprema i štampa završene materijale i distribuira ih korisnicima usluga, vrši čuvanje i prenos podataka, vodi računa o ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog javnog tužioca, rukovodioca Posebnog odeljenja ili javnog tužioca.

Uslovi: Srednja školska sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smera u trajanju od 3 (tri) ili 4 (četiri) godine, najmanje 2 (dve) godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za daktilografa I-A klase i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

V) Upisničar sa zvanjem referent
2 izvršioca

Opis poslova: Vodi upisnike propisane Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima, evidentira kretanje predmeta, ulaže primljene spise, podneske i dostavnice u predmete, lepi i popisuje spise u omot predmeta, iznosi predmete iz rokova, obrađuje rešene predmete i dostavlja ih na ekspediciju, obeležava nomenklaturne znakove na popisu spisa, uvodi i razvodi predmete u upisnike, vodi registar upisnika, sređuje i arhivira završene predmete, sastavlja statističke preglede po upisnicima i popunjava statističke upisnike, vodi odgovarajuće dostavne knjige i knjige ekspedicije, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog javnog tužioca, rukovodioca Posebnog odeljenja ili javnog tužioca.

Uslovi: Srednja školska sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smera u trajanju od 4 (četiri) godine, najmanje 2 (dve) godine radnog iskustva u struci i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.


III Faze izbornog postupka:
Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to:
Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa),
Digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz - Sertifikat o poznavanjau rada na računaru)
Poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompentencije Digitalna pismenost, ako kanditat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu „Rad na računaru“) dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen i kandidata oslobodi testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu https://kraljevo.vjt.rs/.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija
Nakon sačinjavanja izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to za radno mesto:
Javnotužilački pomoćnik sa zvanjem viši javnotužilački saradnik, koje se upodobljava zvanju samostalni savetnik:
1) Poznavanje propisa relevantnih za upravu u javnom tužilaštvu: Zakon o javnom tužilaštvu, Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima i Zakon o državnim službenicima (provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem).
2) Poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost javnog tužilaštva: Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem).
3) Posedovanje znanja i veština za izradu nacrta javnotužilačkih odluka i drugih akata: Veština izrade nacrta složene javnotužilačke odluke i izlaganja pravnih stavova (provera će se vršiti pisanim putem izradom javnotužilačke odluke i usmenim putem – razgovorom sa kandidatima).
4) Upravljanje pretkrivičnim postupkom i veština zastupanja na glavnom pretresu u krivičnom i drugim postupcima pred nadležnim sudom (provera će se vršiti usmenim putem – razgovorom sa kandidatima).
Zapisničar sa zvanjem referent:
1) Poznavanje propisa relevantnih za radno mesto zapisničar: Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima i Zakon o državnim službenicima (provera će se vršiti pisanim putem – testom).
2) Veštine kucanja i vođenja zapisnika, provera brzine i tačnosti kucanja (provera će se vršiti pisanim putem — kucanjem na računaru).
Upisničar sa zvanjem referent:
1) Poznavanje propisa relevantnih za radno mesto upisničar: Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima i Zakon o državnim službenicima (provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem).
2) Poznavanje kancelarijskog poslovanja (provera će se vršiti usmenim putem).
3) Posedovanje znanja i veština potrebnih za rad na poslovima – softveru za upravljanje predmetima, veština vođenja upisnika, registra upisnika, arhive predmeta i sačinjavanja izveštaja o radu i statističkih izveštaja (provera će se vršiti usmenim putem).

3 Provera ponašajnih kompentencija: ponašajne kompentencije su: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata rada. orijentacija ka učenju i promenama. izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa. savesnost, posvećenost i integritet (proveru će vršiti doktor specijalista neuropsihijatrije na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama).

4 Intervju sa komisijom i vrednovanje kanditata: Procena motivacije za rad na svim radnim mestima i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Komisijom (Usmeno).

IV Mesto rada: Više javno tužilaštvo u Kraljevu, ulica Karađorđeva broj 5.

V Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije, da je učesnik punoletan, da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta navedene u tački II, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ( član 45 stav 1. Zakona o državnim službenicima).

VII Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava za javni konkurs podnosi se na obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu https://kraljevo.vjt.rs/ ili u štampanoj verziji u pisarnici tužilaštva, ulica Karađorđeva broj 5, drugi sprat zgrade Višeg suda u Kraljevu.
Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan;
Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima;
Prijava na javni konkurs se može podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Više javno tužilaštvo u Kraljevu, ulica Karađorđeva broj 5, 36000 Kraljevo.
Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Datum i mesto provera kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs, sprovešće se izborni postupak o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese, brojevi telefona, ili e-mail adrese) koje su naveli u prijavi.
Provera svih kompetencija obaviće se u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, ulica Karađorđeva broj 5, prvi sprat zgrade Višeg suda u Kraljevu. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka, obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

IX Dokazi koje kandidati prilažu uz prijavu:
Biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu,
Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih,
Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu,
Uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdaje nadležnaPolicijska uprava, ne starije od 6 meseci)
Uverenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak niti pokrenuta istraga (izdato od strane nadležnog suda ne starije od 6 meseci),
Potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu),
Overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema za radno mesto,
Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu ili stručnom državnom ispitu,
Original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo)
Sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje iste).

Napomena: Odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Potrebno je da kandidat u delu Izjava u Obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, odnosno opštinskim upravama kao povereni poslovi).

X Rok za podnošenje prijave: Rok za podnošenje prijava za javni konkrus je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

XI Adresa na koju se podnosi prijava: Više javno tužilaštvo u Kraljevu, ulica Karađorđeva broj 5, 36000 Kraljevo, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni konkurs“.

XII Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji ovog tužilaštva, prema šiframa njihove prijave.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetecija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kanditatom.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je: Draško Vraneš, upisničar 036/323-399.
Napomena:
Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog tumača.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom Komisije.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci.
Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Ovaj konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli, internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu https://kraljevo.vjt.rs/, na portalu e – uprave, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.
Svi izrazi, pojmovi imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 114 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters