0

Aplikacija

Zapisničar u zvanju referenta Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BAČKOJ PALANCI u Bačka Palanka (Poslato na 15-05-2024)

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 18.

II Radno mesto koje se popunjava:

Zapisničar u zvanju referenta

III Opis posla: zapisničar u zvanju referent – po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad tužiocu kod koga je raspoređen, piše zapisnike, vodi unos tekstova po diktatu i sa diktafonskih traka, vrši prepis tekstova i rukopisa i izrađuje sve vrste tabela, u saradnji sa korisnicima usluga koriguje unete podatke stara se o savremenom obliku teksta, priprema i štampa završne materijale i distribuira ih korisnicima usluga, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za evidenciju štampanih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu javnog tužioca.

IV Uslovi: treći ili četvrti stepen srednje školske spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa 1-a klase i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

V Faze izbornog postupka: izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to: – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije ( provera će se vršiti putem pisanog testa); – digitalna pismenost ( provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – setrifikat o poznavanju rada na računaru); – poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije digitalna pismenost, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen uz prijavu umesto testovne provere.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon sačinjavanja izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Za radno mesto zapisničar u zvanju referent proveravaju se: – posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje, vođenje zapisnika) – proveravaće se pisanim putem – testom i razgovorom sa kandidatom, – daktilobiro – položen ispit za daktilografa I A klase (dokazuje se uverenjem, sertifikatom koji se podnosi uz prijavu), – posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – poznavanje Zakona o državnim službenicima i Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima proveravaće se pisanim putem – testom i razgovorom sa kandidatom.

3. Provera ponašajnih kompetencija: ponašajne kompetencije su upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata rada; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog na osnovu upitnika i intervjua baziranog na kompetencijama.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se usmeno putem intervjua sa komisijom.
Vremenski okvir provere svih kompetencija je tri meseca od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

VI Mesto rada: Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 18.

VII Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ( čl. 45 st.1. Zakona o državnim službenicima).

IX Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu:
Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci www.backapalanka.ojt.rs ili u štampanoj verziji u upravi tužilaštva u Bačkoj Palanci Kralja Petra Prvog 18;
Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan;
Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima;
Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 18.
Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

X Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, sprovešće se izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese, brojeve telefona ili e- mail adrese) koje su naveli u prijavi.
Provera svih kompetencija obaviće se u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, Bačka Palanka, ul. Kralja Petra Prvog br. 18, treći sprat. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e- mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

XI Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: – original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu – uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdaje nadležna policijska uprava, ne starije od 6 meseci) – izjava pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa – overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema – uverenje o položenom državnom stručnom ispitu – uverenje o položenom ispitu za daktilografa 1-a klase – original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo) – sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti) – Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Napomena:
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Potrebno je da kandidat u delu izjava u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao) kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

VIII Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je: 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

X Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci, Kralja Petra Prvog 18, 21 400 Bačka Palanka, sa naznakom „Za javni konkurs“.

XII Izborni postupak: spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.
Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: šef pisarnice Jovana Žarković, kontakt telefon: 021/752-172.

Napomena:
Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog tumača.
Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.
Neblagovreme, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovao v.f. glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci www.backapalanka.ojt.rs, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – „Poslovi“.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci www.backapalanka.ojt.rs.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BAČKOJ PALANCI


Pregledano: 41 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters