0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika 6 izvršilaca Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U VRANjU u Vranje (Poslato na 15-05-2024)

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Ogran u kome se radno mesto popunjava: Osnovni sud u Vranju, Kralja Milana 2 Vranje.

II Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom ogranu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

III Radno mesto koje se popunjava:

Sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika
6 izvršilaca

IV Radni odnos i mesto rada: Radni odnos na neodređeno vreme, Osnovni sud u Vranju, Kralja Milana. 2.

Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom sudu u Vranju Su I-9-17/22 od 10.11.2022. godine, sudijski pomoćnik – u zvanju višeg sudijskog saradnika koje odgovara zvanju samostalnog savetnika pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i po nalogu predsednika suda.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne komeptencije za ovo radno mesto.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
- Organizacija i rad državnih ograna RS – proveravaće se putem testa (pismeno),
- Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).
- Poslovna komunikacija – proveravaće se pismeno putem testa.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja ove kompetencije neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu Rad na računaru) dostavi navedeni dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li isti može ili ne može da prihvati i kandidata će osloboditi testovne provere.
Informacija o materijalima za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije „Ogranizacija i rad državnih ograna Republike Srbije” biće objavljena na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju.
Kompetencija Poslovna komunikacija proverava se pisanim putem, gde se od kandidata zahteva da u pismenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koje je tipično za obavljanje poslova na radnom mestu „Sudijski pomoćnik”.
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih komeptencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Posebne funkcionalne komeptencije (za radno mesto sudijski pomoćnik) koje se proveravaju u izborom postupku su:
- Poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda;
- Planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i ogranizacije ograna i poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu;
- Posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata.
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija vršiće se pisanim putem (test) i usmenim putem (razgovor sa kandidatom). Vreme izrade testa ne može biti duže od jednog sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duže od 30 minuta.
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere posebnih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru posebnih funkcionalnih komeptencija vrši se provera ponašajnih kompetencija.

3. Provera ponašajnih kompetencija: ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se pisanim putem, i to od strane diplomiranog psihologa. Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere ponašanih kompetencija, sačinjenog od strane diplomiranog psihologa, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru ponašajnih kompetencija, pristupa se fazi u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Sve navedene kompetencije komisija će proveriti najkasnije u roku od dva meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih ograna proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Rok za podnošenja prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivnja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi”.

VII Prijava na javni konkurs: vrši se na obrascu prijave koji će biti dostupan na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju: https://vr.os.sud.rs/ ili u štampanoj verziji u sudskoj upravi Osnovnog suda u Vranju.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru od strane unutrašnje jedinice za upravljanje kadrovima pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

VIII Ostali dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena kopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom ogranu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnih ograna u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu; original uverenja da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS, ne starije od šest meseci), drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u ogranu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Odredbama čl. 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” br. 18/16 i 95/18) propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke ogran može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama po kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Osnovni sud u Vranju će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izuzev ukoliko navedene dokaze kandidat sam dostavi, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu koja predstavlja sastavni deo obrasca prijave na konkurs za radno mesto, kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti - da ogran pribavi podatke o kojima se vodi službena ili da kandidat to učini sam.
Za sve dokaze koji se prilažu u fotokopiji, fotokopija mora biti overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenta koje su overene pre 01.marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno optšinskim upravama.
Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog ograna neće se razmatrati.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, a ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

IX Rok za podnošenje ostalih dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom, pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koje prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na adresu: Osnovni sud u Vranju, Kralja Milana 2, sa naznakom „Javni konkurs za popunu izvršilačkog radnog mesta – sudijski pomoćnik “.

X Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, sprovešće se izborni postupak nakon isteka roka od osam dana za podnošenje prijava, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija, ponašajnih kompetencija i intervju sa konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Osnovnog suda u Vranju, ul. Kralja Milana br. 2.
Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na konktakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) iz prijava.

XI Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: radnim danima od 10.00 do 13.00 časova: Darko Stojković, tehnički sekretar, 017/423-990.

XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: prijava na konkurs šalje se na adresu: Osnovni sud u Vranju, ul. Kralja Milana br. 2, sa naznakom „Javni konkurs za popunu izvršilačkih radnih mesta –sudijski pomoćnik” ili se neposredno predaje u sedištu Osnovnog suda u Vranju, ul. Kralja Milana br. 2., prijemna kancelarija.

Napomene: Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju i oglasnoj tabli Osnovnog suda u Vranju, na portalu e – uprave, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije isključuju se iz daljeg izbornog posutpka.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom ogranu podležu probnom radu od 6 meseci.
Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetencije „Ogranizacija i rad državnih organa Republike Srbije” biće objavljeni na internet prezentaciji Osnovnog suda u Vranju https://vr.os.sud.rs/.
Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Izborni postupak će biti sproveden bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi i pojmovi u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se, bez diskriminacije, i na osobe ženskog pola.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U VRANjU


Pregledano: 82 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters