0

Aplikacija

Radno mesto upisničar, zvanje referent Puno radno vreme

na PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU u Zaječar (Poslato na 15-05-2024)

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Prekršajni sud u Zaječaru, Generala Gambete 44/4.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto upisničar, zvanje referent

Opis poslova: vodi pomoćne knjige u skladu sa Sudskim poslovnikom, združuje podneske, predmete i ostala pismena, razvodi predmete i stavlja klauzulu pravosnažnosti na odluke, vodi evidenciju primljenih, rešenih, nerešenih predmeta i evidenciju odluka koje su izrađene u roku, strankama daje na uvid spise i naplaćuje taksu za izdate fotokopije iz spisa predmeta, daje usmena i pismena obaveštenja o spisima na osnovu podataka iz upisnika, pregleda rokove i predmete koji se nalaze u evidenciji i postupa po naredbi sudija, izrađuje statistički izveštaj, vrši overu prepisa,daje obaveštenje strankama, stara se o čuvanju predmeta u arhivi u skladu sa Sudskim poslovnikom, vodi propisane knjige arhiviranih predmeta, vodi glavnu knjigu arhive, vodi knjigu izdatih i primljenih predmeta iz arhive, postupa po nalozima za izdavanje predmeta, strankama daje na uvid spise i naplaćuje taksu za izdate fotokopije iz spisa predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu predsedika suda i šefa pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu upisničara – referent: IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne komptencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija: – Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim putem – test) – Digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadatka praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru) – Poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanim putem)

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o psoedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou i želeći da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije Digitalna pismenost neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * rad na računaru), dostavi traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata.
Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuje se iz daljeg izbornog postupka.
Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji suda.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Među kandidatima vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:
Za radno mesto upisničar – referent:
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto upisničar – poznavanje propisa: Zakon o državnim službenicima, Zakon o opštem upravnom postupku i Sudski poslovnik- provera će se vršiti pisanim putem – test.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto upisničar u oblasti rada administartivni poslovi – poznavanje kancelarijskog poslovanja – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto upisničar u oblasti rada administartivni poslovi – Sposobnost pripreme materijala i vođenje upisnika – usmena provera – razgovor sa kandidatom.

Pisani test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora a kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Kandidat može na svako pitanje dati, odnosno, zaokružiti samo jedan odgovor. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Vreme izrade testa je 1 (jedan) čas.
Razgovor sa kandidatom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova radnog mesta.
Vreme za pripremu zadatka je 15 (petnaest) minuta.

3. Provera ponašajnih kompetencija: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostavrivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet.
Provera ponašajnih kompetencija će se vršiti intervjuom baziranim na kompetencijama (usmeno) ili upitnikom (pisanim putem).

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na svim radnim mestima i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

III Vrsta radnog odnosa: za radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Prekršajnom sudu u Zaječaru uz obavezan probni rad za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad traje 6 meseci.

IV Opšti uslovi za rad na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V Datum oglašavanja i rok za podnošenje prijava na konkurs: datum oglašavanja: 15.05.2024. godine. Javni konkurs je oglašen na oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Zaječaru, na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zaječaru i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – publikacija “Poslovi”.
Poslednji dan za podnošenje prijava je 23.05.2024. godine.

VI Prijava na javni konkurs vrši se: na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zaječaru. Prilikom predaje prijave na konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave se unosi u obrazac prijave nakon što Komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa konkursnom komisijom za radno mesto upisničar:
1. Biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu
2. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema
5. Dokaz o položenom državnom ispitu
6. Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)
7. Potvrdu da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu
8. Uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci)
Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudksim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnos opštinskim upravama, kao povereni posao)
Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

VIII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa konkursnom komisijom, pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Prijave i dokazi za javni konkurs se podnose na šalteru prijema Prekršajnog suda u Zaječaru na adresi Generala Gambete 44/4 Zaječar ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom “Prijava na javni konkurs-popunjavanje izršilačkog radnog mesta (navesti radno mesto za koje se podnosi prijava)

IX Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Maja Radojević, administrativno-tehnički sekretar suda, kontakt telefon 019 442 176 ili u zgradi suda u ul.Generala Gambete 44/4 Zaječar.

X Datum i mesto provere kompetencija učesnika u izbornom postupku: sa učesnicima postupka čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Prekršajnog suda u Zaječaru u ul Generala Gambete 44/4 Zaječar. Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje navedu u svojim obrascima prijave.
Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili mejl adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan.Odredbom člana 9 stav 3 Zakona o optštem upravnom postupku propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, dok je odredbom člana 103 stav 3 Zakona o opštem upravnom postupku propisano da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje , osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat u delu * “izjava” u Obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi biće odbačene.
Kandidati bez položen državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima pri zapošljavanju u državni organ kandidatim asu pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta, a izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija.
Obaveštavaju se učesnici da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Prekršajni sud u Zaječaru ne vrši diskriminaciju na osnovu rase , boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Zaječaru, na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zaječaru i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje.
Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Prekršajnog suda u Zaječaru.Skoro postavljeni poslovi PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU


Pregledano: 76 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters