0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik - viši sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika Puno radno vreme

na PREKRŠAJNI SUD U ZRENjANINU u Zrenjanin (Poslato na 15-05-2024)

PREKRŠAJNI SUD U ZRENjANINU

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA

Organ u kome se radno mesto popunjava: Prekršajni sud u Zrenjaninu, Žitni trg bb, PC “Mala Varoš“ III sprat.

Za popunjavanje radnog mesta:

I. Sudijski pomoćnik – viši sudijski pomoćnik u zvanju samostalnog savetnika

1. Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za rad na radnom mestu:
Opšti uslovi: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku ranije nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti i radnog odnosa, da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, radno iskustvo najmanje 2 godine nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

2. Opis poslova: pomaže sudiji i izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske kao i izjave stranaka, priprema za objavljivanje usvojena pravna shvatanja, samostalno ili uz nadzor i uputstva sudije vrši poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom, kao i druge stručne poslove pod nadzorom i po uputstvima sudije i predsednika suda.
Položen državni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.

3. Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne komptencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija: – Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim putem – test) – Digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadatka praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru) – Poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanim putem – test)
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije digitalna pismenost (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja inteneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se iz daljeg izbornog postupka. Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencije za određeno radno mesto: – Posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata (provera će se vršiti pisanim putem – test) – Posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sentenci o zauzetim pravnim stavovima (provera će se vršiti pisanim putem – test) – Posedovanje veština prezentacije, veština upravljanja postupkom i veština izveštavanja u predmetima – proveravaće se usmenim putem (razgovor sa kandidatom).
Vreme za izradu pisanog zadatka ne može biti duže od jednog sata. Vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duže od trideset minuta.

Provera ponašajnih kompetencija i to: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, te izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa.
Provera ponašajnih kompetencija će se vršiti intervjuom sa psihologom.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na svim radnim mestima i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

4. Dokazi koji se prilažu uz prijavu:
Uz prijavu na konkurs učesnik je dužan da dostavi sledeće dokaze:
1. biografija,
2. original ili overena kopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije,
3. original ili overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
4. original ili overena kopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema,
5. original ili overena kopija dokaza o položenom pravosudnom ispitu,
6. original ili overena kopija potvrde da učesniku ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik konkursa bio u radnom odnosu,
7. original ili overena kopija lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad,
8. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci) izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS,
9. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci) i
10. drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.

5. Mesto i vreme provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: sa kandidatima čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, konkursna komisija će sprovesti izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava. Provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funcionalnih kompetencija, provera ponašajnih komptencija, kao i intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Prekršajnog suda u Zrenjaninu, Ul. Žitni trg bb, PC “Mala Varoš“ III sprat.

II Radno mesto na izvršnim predmetima u zvanju referenta
2 izvršioca

1. Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za rad na radnom mestu:
Opšti uslovi: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku ranije nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti i radnog odnosa, da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi: IV stepen srednje stručne spreme, srednja škola društvenog ili prirodnog smera, položen državni stručni ispit, najmanje dve godina radnog iskustva u struci i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.
Položen državni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.

2. Opis poslova: Pravosnažne i izvršne sudske odluke upisuje u odgovarajuće upisnike i formira predmete, preduzima radnje i mere u cilju izvršenja odluka, evidentira izvršene sudske odluke i priprema ih za arhivu, sprovodi postupak izvršenja prekršajnih naloga i rešenja organa uprave, sprovodi postupak izvršenja odluka drugih prekršajnih sudova, obavlja i druge poslove po nalogu i predsednika Suda, sekretara Suda i šefa pisarnice.

3. Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne komptencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
1) Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim putem – test)
2) Digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadatka praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru)
3) Poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanim putem – test)
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije digitalna pismenost (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata. Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se iz daljeg izbornog postupka.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
1) poznavanje propisa relavatnih za organizaciju i nadležnost suda, provera će se vršiti pisanim putem – test
2) posedovanje znanja i veština potrebnih za rad na poslovnom softveru za upravljanje predmetima, provera će se vršiti pisanim putem – test
3) poznavanje kancelarijskog poslovanja – provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom.

Provera ponašajnih kompetencija i to: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, te izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa.
Provera ponašajnih kompetencija će se vršiti intervjuom sa psihologom.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: procena motivacije za rad na svim radnim mestima i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno)

4. Dokazi koji se prilažu uz prijavu:
Uz prijavu na konkurs učesnik je dužan da dostavi sledeće dokaze:
1. biografija
2. original ili overena kopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije
3. original ili overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih
4. original ili overena kopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema
5. original ili overena kopija dokaza o položenom državnom ispitu (ukoliko je kanditat položio državni ispit)
6. original ili overena kopija potvrde da učesniku ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik konkursa bio u radnom odnosu
7. original ili overena kopija lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad
8. uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci) izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS
9. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci)
10. drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.

5. Mesto i vreme provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: sa kandidatima čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, konkursna komisija će sprovesti izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava. Provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funcionalnih kompetencija, provera ponašajnih komptencija, kao i interjvu sa komisijom obaviće se u prostorijama Prekršajnog suda u Zrenjaninu, Ul. Žitni trg bb, PC “Mala Varoš“ III sprat.

Rok u kome se podnose prijave: Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Olivera Vilimonović Lužaić, sekretar suda, tel. 023/525-253.

Adresa na koju se podnose prijave: Prijava na konkurs podnosi se, putem pošte, Prekršajnom sudu u Zrenjaninu, Ul. Žitni trg bb, PC “Mala Varoš“ III sprat, sa naznakom „Za javni konkurs – ne otvarati“.

Napomene: Prijava na konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je sastavni deo ovog oglasa i može se preuzeti sa internet stranice Prekršajnog suda u Zrenjaninu. Prilikom predaje, prijava dobija šifru pod kojom lice učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od 3 (tri) dana od prijema prijave.
U izbornom postupku Komisija može da proverava samo one kompetencije koje su navedene u oglasu o konkursu i na način koji je naveden u konkursu. Kandidati će o datumu i vremenu provere, biti obavešteni putem kontakt brojeva telefona koje navedu u prijavama. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obaveštavaju se o tome da počinje izborni postupak najamanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka. Kanadidat koji se ne odazove pozivu da učestvuje u proveri jedne kompetencije obaveštava se da je isključen iz daljeg toka izbornog postupka.
Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi služebna evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje da kandidat nije osuđivan, uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Svi dokazi prilažu se u originalu ili kopiji koja je overena kod javnog beležnika. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Potrebno je da kandidat u delu Izjava* u Obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs podosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija će odbaciti.
Obaveštavaju se učesnici konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Prekršajni sud u Zrenjaninu ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove.
Svi izrazi, pojmovi, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Zrenjaninu, na portalu e-uprave i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.Skoro postavljeni poslovi PREKRŠAJNI SUD U ZRENjANINU


Pregledano: 99 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters