Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Programer-inženjer Puno radno vreme

na Institut za onkologiju Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 16-05-2024)

Na osnovu člana 17. Statuta Instituta za onkologiju Vojvodine, člana 9. Kolektivnog ugovora Instituta za onkologiju Vojvodine, Saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 000043891 2024 11900 002 002 000 001 od 12.02.2024. godine, u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za onkologiju Vojvodine za 2024. godinu br. 112-01-00086/2024-02 od 18.03.2024. godine i Odluke Direktora Instituta za onkologiju Vojvodine broj 4/24/1-1898 od 15.05.2024. godine, raspisuje seOGLAS
za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom1) Programer-inženjer – 1 izvršilac

Uslovi za obavljanje posla:

visoko obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine,
ili

visoko obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine,
najmanje 6 meseci radnog iskustva u struci.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za onkologiju Vojvodine u Odseku za održavanje medicinske opreme i IT sistema Službe za tehničke i druge slične poslove.


Za navedeno radno mesto propisuje se probni rad u trajanju od 6 meseci. U slučaju da zaposleni ne pokaže odgovarajuće radne i stručne sposobnosti u navedenom periodu probnog rada, prestaje mu radni odnos po isteku trajanja probnog rada.Zainteresovani kandidati podnose:

svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, e-mejl adresom i izjavom da su zdravstveno sposobni za tražene poslove i da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
fotokopiju svedočanstva o završenom fakultetu,
fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana),
fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),
fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.


Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za onkologiju Vojvodine.

Kandidati koji se blagovremeno jave na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka ili procene stručne osposobljenosti, znanja i veština, a koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad, i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem na neodređeno vreme“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za onkologiju Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4.Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju Vojvodine (www.onk.ns.ac.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu biće dužan da dostavi: dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); overene fotokopije diplome, sertifikata o položenom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke i odjave na prethodno osiguranje - M obrazac; radnu knjižicu.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

16.05.2024. - 24.05.2024.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Novi Sad;
Radno iskustvo:

Više od 6 meseci
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Informatika i računarstvo
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi Institut za onkologiju Vojvodine


Pregledano: 119 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters