Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani bibliotekar Puno radno vreme

na NARODNA BIBLIOTEKA ALEKSANDROVAC u Aleksandrovac (Poslato na 22-05-2024)

NARODNA BIBLIOTEKA ALEKSANDROVAC
37230 Aleksandrovac, 10. avgusta bb. tel. 037/3555-770
Diplomirani bibliotekar
Opis posla: osmišlјava i rukovodi naučnoistraživačkim projektima u bibliotečko-informacionoj delatnosti; obavlјa najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa-stare i retke knjige; planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju i međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju , reprezentaciju i plasman srpskih publikacija u inostranstvo; koordinira rad konzorcijuma biblioteka, planira, organizuje i realizuje koordiniranu nabavku inostrane naučne literature; projektuje i održava Centralni uzajamni katalog Republike Srbije; kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka; vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti; kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke; obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, vrši redakciju kataloga, formira referalne i druge baze podataka i obavlјa poslove nacionalnih agencija; omogućava korisnicima pristup bibliotečko-informacionoj građi i izvorima u bibioteci i na dalјinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima; utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora; izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe planira, organizuje i realizuje program odnosa sa javnošću.
USLOVI: Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 07. oktobra 2017. godine; na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 07. oktobra 2017. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: rad na računaru; znanje stranog jezika; položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom; radno iskustvo u zahtevanom stepenu stručne spreme, najmanje 3 godine rada u skladu sa Pravilnikom. Sprovođenje konkursa i pravo učešća: Konkurs sprovodi Komisija imenovana od strane direktora Narodne biblioteke Aleksandrovac. Stručne osposoblјenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Provera se vrši se iz oblasti poznavanje opštih propisa o radu, kao i poznavanje propisa vezanih za obavlјanje poslova na konkretnom radnom mestu. Veštine: proverava se veština komunikacije, organizacione sposobnosti, veština rada na računaru. Trajanje radnog odnosa i mesto rada: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, a mesto rada je Narodna biblioteka Aleksandrovac. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja na oglasnoj tabli Narodne biblioteke Aleksanrovac i publikaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Opšti uslovi za rad na radnom mestu: Svaki kandidat, pored uslova utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Narodnoj biblioteci Aleksandrovac koji su navedeni u uslovima radnih mesta, treba da ispunjava i sledeće opšte uslove iz člana 35. Zakona o zaposlenima u javnim službama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 113/2017 , 95/2018, 86/2019 i 157/2020): da je državlјanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima propisano obrazovanje, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs i način dostavlјanja: overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i mejl adresom, fotokopija lične karte, potvrda/uverenje da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; Prijave, sa obaveznom naznakom „Za radno mesto bibliotekar” mogu se poslati poštom na adresu Narodna biblioteka Aleksandrovac, 10. avgusta bb, 37230 Aleksandrovac ili dostaviti lično u Narodnu biblioteku Aleksandrovac na istu adresu u periodu od 7, 00 do 15, 00 časova. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i provere znanja u svrhu donošenja odluke o prijemu.
Odluka o izboru kandidata doneće se najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka zapodnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće dostavlјeno svim kandidatima i biće objavlјeno na oglasnoj tabli Narodne biblioteke Aleksandrovac. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj dokumentacije. Napomene: Neblagovremene, nepotpune i nerazumlјive prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene.


Pregledano: 163 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters