0

Aplikacija

Inženjer za računarske mreže Puno radno vreme

na Institut za virusologiu, vakcijne i serume "Torlak Beograd u Beograd (Poslato na 10-06-2024)

Na osnovu člana 114. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”,broj 25/2019) i člana 15. Statuta Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, a u vezi sa članom 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj 96/2019, 58/2020 – Aneks i 135/2022 Sporazum o produženju roka važenja), v.d. direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ objavljuje

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Tačka 1.

Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME, za sledeće poslove:

Inženjer za računarske mreže u Odseku za ostale tehničke poslove, Službe za tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, sa probnim radom, 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova:

organizuje proces rada u organizacionoj jedinici, u skladu sa planom rada organizacione jedinice,
svoj rad obavlja u skladu sa pozitivnim propisima,
organizuje sisteme računarskih mreža i personalnih računara davanjem uputstava ili obezbeđivanjem odgovarajućih izvođača,
stara se o tekućem održavanju računarske mreže i personalnih računara,
pruža podršku pri korišćenju i sprovođenju rada i instaliranja postojećih i novih softvera instituta,
vrši kontrolu izvođenja radova za koje nije potreban nadzor eksternih lica,
sarađuje sa odgovornim licima izvođača radova kod izvođenja odgovarajućih investicionih radova,
učestvuje u izradi izveštaja i planova rada za investiciono i tekuće održavanje svih sistema koji se prate preko računara na mesečnom i godišnjem nivou,
predlaže obnavljanje postojeće i nabavku nove opreme i učestvuje u njenom prijemu u količini i kvalitetu,
odgovoran je za ispravno funkcionisanje računarske mreže, telekomunikacijskih uređaja i svih drugih sistema koji se prate preko računara (protivpožarna signalizacija, video nadzor i slične opreme),
sprovodi analizu projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja,
pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog sistema računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza (wi-fi),
samostalno sprovodi radne naloge po važećim procedurama,

pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog sistema sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih,
pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baze podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu,
pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka,
prati i podešava parametre informatičke infrastrukture,
blagovremeno priprema potrebe dobara, usluga i radova kao i njihove specifikacije koje su potrebne za izradu Plana javnih nabavki i prosleđuje Rukovodiocu nemedicinske Službe za tehničke i druge slične poslove,
podnosi izveštaj o radu neposrednom rukovodiocu,
predlaže poboljšanja kvaliteta efkasnosti i produktivnosti u radu organizacione jedinice neposrednom rukovodiocu,
radi u sklopu timova koje određuje direktor Instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
održava dobru radnu atmosferu,
prati zakonsku regulativu i stručnu literaturu koja mu omogućava da uspešno uradi navedene poslove,
obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog i/ili višeg rukovodioca,
za svoj rad odgovoran je Rukovodiocu nemedicinske Službe za tehničke i druge slične poslove.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa na poslove Inženjer za računarske mreže u Odseku za ostale tehničke poslove, Službe za tehničke i druge slične poslove, su:

Visoko obrazovanje: -Informatički fakultet,

- minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima projektovanja i održavanja mreže,

poznavanje modernih računarskih sistema,

- poznavanje engleskog jezika.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove bliže opisane u tački 1. ovog Oglasa su propisani Zakonom o radu, Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“.

Tačka 2.

Uz prijavu na oglas kandidati su u obavezi da dostave sledeća dokumenta:

Radnu biografiju,
Očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju lične karte,
Fotokopiju Diplome o stečenom obrazovanju,
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime).

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora kandidata za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odsek za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ u cilju sprovođenja postupka zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se ne može koristiti.

Tačka 3.

Komisija za sprovođenje postupka prijema u radni odnos razmatraće sve blagovremene i uredne prijave.

Kandidati koji su dostavili blagovremene i uredne prijave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu u radni odnos (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja i drugo).

O izboru kandidata odlučuje direktor Instituta.

Tačka 4.

Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Kandidati će o Odluci o izboru kandidata ili obustavi javnog konkursa biti obavešteni na internet stranici Instituta „Torlak“ u delu Oglasi/Konkursi, koja će istovremeno biti objavljena i na Oglasnoj tabli Instituta „Torlak“, čime će se smatrati da su svi kandidati obavešteni o ishodu javnog konkursa.

Tačka 5.

Zainteresovani kandidati prijave podnose lično ili putem pošte na adresu:

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“

Vojvode Stepe broj 458, 11221 Beograd

sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

10.06.2024. – 18.06.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Voždovac ;
Radno iskustvo:

Više od 3 godine
Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Elektrotehnika i telekomunikacije
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:

radni odnos na određeno vreme, sa probnim radom Zainteresovani kandidati prijavu podnose lično ili putem pošte na adresu: Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” Vojvode Stepe br. 458, 11221 Beograd sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos”Pregledano: 31 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters