Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – vaspitač 2 izvršioca Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “DEČJA RADOST” u Ćuprija (Poslato na 19-06-2024)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “DEČJA RADOST”
35230 Ćuprija, Bregalnička bb.
Medicinska sestra – vaspitač
2 izvršioca
USLOVI: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine - IV stepen, medicinska sestra – vaspitač, stečeno u skladu sa čl.39.Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (Sl. Gl.Rs.br.18/2010, 101/2017, 113/2017-drugi zakon, 95/2018-dr.zakon, 10/2019, 86//2019-dr. zakon, 157/2020-dr.zakon, 123/2021-dr.zakon i 129/2021).
OSTALO: Kandidati treba da imaju: psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da su državlјani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Kandidati popunjavaju prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim i potpisanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Kandidati su dužni da prilože sledeće dokaze: popunjen i odštampan prijavni formular za zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; overena fotokopija/prepis diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci,original ili overena fotokopija; uverenje iz kaznene evidencije da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u članu 139. stav 1.tačka 3.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (pribavlјa se kod nadležnog organa MUP-a), ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; ako odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku dokaz o znanju srpskog jezika. Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS broj 93/2014 , 22/2015 i 87/2018). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu podneti na adresu Predškolska ustanova „Dečja radost”, u Ćupriji, ul.Bregalnička bb, 35230 Ćuprija, sa naznakom: „Konkurs za izbor medicinske sestre-vaspitača u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Kafe kuvarica/servirka
2 izvršioca
USLOVI: završena osnovna škola, I stepen, sa ili bez radnog iskustva.
OSTALO: Kandidati treba da imaju: psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; da su državlјani Republike Srbije; da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlјaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Kandidati popunjavaju prijavni formular objavlјen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim i potpisanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi. Kandidati su dužni da prilože sledeće dokaze: popunjen i odštampan prijavni formular za zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ; overena fotokopija/prepis diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija; uverenje iz kaznene evidencije da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u članu 139..stav 1.tačka 3.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( pribavlјa se kod nadležnog organa MUP-a ), ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija ; ako odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku dokaz o znanju srpskog jezika; Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisu koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS broj 93/2014 , 22/2015 i 87/2018). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu podneti na adresu Predškolska ustanova „Dečja radost”, u Ćupriji, ul.Bregalnička bb, 35230 Ćuprija, sa naznakom: „Konkurs za izbor kafe kuvarice/servirka u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “DEČJA RADOST”


Pregledano: 172 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters