Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Kikinda (Poslato na 19-06-2024)

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
23300 Kikinda, Doktora Zorana Đinđića 7 tel./faks: 0230/422-023 e-mail: etski@etski.edu.rs
Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 i 95/2018), kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove predviđene članom 139. i 140. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021 i 92/2023): da poseduje odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, ili na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i da ima najmanje tri godine radnog iskustva na istim poslovima, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela davanje ili primanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskiminatorno ponašanje, da ima državlјanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik.
OSTALO: kandidati su dužni da popune i dostave formular za prijavu na konkurs koji mogu preuzeti sa zvanične internet stranice ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz popunjen formular kandidati dostavlјaju i ostalu dokumentaciju: 1. overenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju 2. uverenje o državlјanstvu – original ili overena kopija ne starija od 6 meseci, 3. izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena kopija ne starija od 6 meseci, 4. uverenje o nekažnjavanju ministarstva unutrašnjih poslova – original ili overena kopija ne starija od 6 meseci, 5. dokaz o poznavanju srpskog jezika, 6. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlјa samo izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora), 7. kratku biografiju, 8. očitanu ličnu kartu. Dokaz o znanju srpskog jezika, dostavlјaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokumentaciju sa formularom za prijavu dostaviti lično ili na adresu škole: Ekonomsko-trgovinska škola, doktora Zorana Đinđića br.7, 23300 Kikinda, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 200 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters