Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora ili docenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna obl Puno radno vreme

na FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA u Kragujevac (Poslato na 19-06-2024)

FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA
34000 Kragujevac, Svetozara Markovića 69 tel. 034/306-800
Nastavnik u zvanju vanrednog profesora ili docenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Fiziologija
na određeno vreme na 5 godina
USLOVI: Doktor medicine, visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005 godine), odnosno stečen naziv doktora nauka po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Nastavnik u zvanju vanrednog profesora ili docenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Hirurgija
na određeno vreme na 5 godina
USLOVI: Doktor medicine, visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005 godine), odnosno stečen naziv doktora nauka po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, završena odgovarajuća zdravstvena specijalizacija.
OSTALO: opšti preduslov: kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen članom 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju i članom 135. stav 1. Statuta Univerziteta u Kragujevcu, koji dokazuju potvrdama nadležnih organa. Uslovi utvrđeni odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018- dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. Zakon, 11/2021-autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021-dr. Zakon i 76/2023), Statutom Univerziteta u Kragujevcu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Kragujevcu, Pravilnikom o kriterijumima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavlјenih kandidata. Na konkurs priložiti: prijavu na konkurs; biografiju; uverenje o državlјanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; overene fotokopije diploma ili uverenja kojima se potvrđuje nivo obrazovanja; potvrdu nadležnog organa da kandidat nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; spisak stručnih i naučnih publikacija i po jedan primerak tih publikacija, a za kandidate koji su u radnom odnosu na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu i potvrdu Komisije za kvalitet o pedagoškom radu. Uputstvom za primenu, način dostavlјanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlјa u toku postupka izbora u zvanje nastavnika na Univerzitetu u Kragujevcu koje je sastavni deo Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Kragujevcu (https://www.kg.ac.rs/Docs/ Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_zvanje_ nastavnika.pdf) utvrđena je obaveza kandidata da relevantna dokumenta koja prilaže radi ocene ispunjenosti opštih uslova, kao i obaveznih i izbornih elemenata propisanih odredbama Pravilnika o kriterijumima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Kragujevcu dostavi i u elektronskoj formi (na usb-u). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u oglasnim novinama Poslovi.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA


Pregledano: 89 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters