Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Mašinsko inženjerstvo za užu naučnu oblast Meha Puno radno vreme

na FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALjEVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU u Kraljevo (Poslato na 19-06-2024)

FAKULTET ZA MAŠINSTVO I
GRAĐEVINARSTVO U KRALjEVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
36000 Kralјevo, Dositejeva 19 tel. 036/383-377
Nastavnik u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Mašinsko inženjerstvo za užu naučnu oblast Mehanizacija i noseće konstrukcije
USLOVI: Nivo 8 NOKS-a, naučni naziv doktora nauka za naučnu oblast za koju se nastavnik bira. Kandidati pored opštih uslova treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Kragujevcu, Statutom Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Kragujevcu i Pravilnikom o kriterijumima za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Kragujevcu. Uz prijavu na konkurs dostaviti: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, dokaz o ispunjavanju uslova konkursa u pogledu školske spreme - overenu fotokopiju diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi kao i overene fotokopije diploma o prethodno završenim nivoima studija, odgovarajuće dokaze nadležnih organa o ispunjavanju opšteg preduslova u pogledu neosuđivanosti utvrđenih članom 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju i članom 135. stav 1. Statuta Univerziteta u Kragujevcu, spisak naučnih i stručnih radova i druge dokaze kojima se dokazuje ispunjenost propisanih uslova obaveznih i izbornih elemenata za izbor nastavnika. Svu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa kandidati za izbor nastavnika su dužni da dostave i u elektronskoj formi (kompakt disk – CD, DVD ili USB fleš memorija), u skladu sa Uputstvom za primenu, način dostavlјanja, popunjavanja i utvrđivanje relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlјa u toku postupka izbora u zvanje Univerziteta u Kragujevcu (dostupno na www.kg.ac.rs - Izbori u zvanja - Dokumenti za zasnivanje radnog odnosa i sticanje zvanja nastavnika). Prijave kandidata sa prilozima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu, ulica Dositejeva 19, 36000 Kralјevo sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor nastavnika za užu naučnu oblast mehanizacija i noseće konstrukcije”. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi” i na internet stranici Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu i Univerziteta u Kragujevcu. Nepotpune i neblagovremeno dostavlјene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 132 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters