Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Defektolog nastavnik u posebnim uslovima za program korektivno stimulativnih vežbi – logopedske vežb Puno radno vreme

na ŠOSO “VESELIN NIKOLIĆ” u Kruševac (Poslato na 19-06-2024)

ŠOSO “VESELIN NIKOLIĆ”
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 17 tel. 037/446-700
Defektolog nastavnik u posebnim uslovima
za program korektivno stimulativnih vežbi – logopedske vežbe
USLOVI: da ima odgovarajuće obrazovanje za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i to: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine a u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl.gl.RS 88/2017, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (Sl.gl.RS Prosvetni glasnik br.17/2018, 6/2020, 4/2023); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca; kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostvlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće; za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državlјanstvo Republike Srbije da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Popunjeni i odštampani formular kandidati dostavlјaju sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz teksta konkursa za radno mesto za koje konkuriše. Kandidati uz prijavu na konkurs dostavlјaju sledeću dokumentaciju: overena fotokopija diplome o odgovarajućem obrazovanju, original ili overena fotokopija uverenja o neosuđivanosti ne starije od 3 meseca; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu ne starije od 6 meseci; dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, overena fotokopija). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati u postupku izbora kandidata. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavlјivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: ŠOSO „Veselin Nikolić” Kruševac Ćirila i Metodija 17 tel. 037/446-700.


Skoro postavljeni poslovi ŠOSO “VESELIN NIKOLIĆ”


Pregledano: 531 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters