Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od 4 godine Puno radno vreme

na OŠ „KARAĐORĐE PETROVIĆ“ u Vlasotince (Poslato na 19-06-2024)

OŠ „KARAĐORĐE PETROVIĆ“
16210 Vlasotince, Selo Kruševica tel. 016/875-458
Direktor na period od 4 godine
USLOVI: Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. Gl. RS br. 88/17, 27/18- i dr. Zakoni, 10/19,
6/2020, 129/2021 i 92/2023) i Statutom OŠ „ Karađorđe Petrović” u Kruševici (dl. Br.575 od 29. 12. 2023. godine”). Dužnost direktora škole može da obavlјa lice: koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, za pedagoga i psihologa, stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specjalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupe predmeta, 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne multidisciplinarne, trasdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuje celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ako ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ako ima završene studije prvog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet odnosno grupe predmeta na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazvanje do 10. septembra 2005. godine, koje ima psihičku, fizičku i zdravstevenu sposobnost za rad sa decom i učencima koje nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje i davanje mita (i druga krivična dela protiv službene dužnosti); za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobra zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskirminatorno ponašanje, koje ima državlјanstvo Republike Srbije koje zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad koje ima dozvolu za rad nastavnika i stručnog saradnika koje ima obuku i položen ispit za direktora ustanove; izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost; direktoru koji ne položi ispit za direktora u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost prestaje dužnost direktora, koje ima najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Uz prijavu na konkurs kandidat za direktora dostavlјa: overenu fotokopiju diplome o stenenom obrzovanju; uverenje o državlјanstvu (original ili overenu fotokopiju ne stariju od šest meseci); uverenje o položenom stručnom ispitu za nastavnika i stručnog saradnika (original ili overenu fotokopiju); potvrdu o radu na poslovima obrazovanja i vaspitanja; uverenje o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštućenih međunarodnim prravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskiriminatorno ponašanje iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije, (original ili overena fotokopija ne može biti starije od šest meseci); uverenje Osnovnog suda da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, pokretnuta istraga i podignuta opštužnica za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje, maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polene slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštćenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskiminatorno ponašanje (original ili overena fotokopija ne može biti starija od šest meseci); uverenje Privrednog suda da kandidat nije izvršio privredni prestup u vršenju ranije dužnosti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom (original ili overena fotokoopija uverenje ne može biti starije od šest meseci); original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu (ne može biti starije od šest meseci); dokaz da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspiti rad (ovaj dokaz dostavlјa kandidat koji visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original i li overena fotokopija), radnu biografiju s pregldeom radne biografije; predlog programa rada Škole; dokaz o radu sttučno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika) prijava uz koju nije dostavlјen ovaj dokaz neće se smatrati nepotpunom; dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora ustanve i ocena spolјašnog vrednovanja (dostavlјa kandidat koji je prethodno obavlјao dužnost direktora ustanove); dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dostavlјa kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); original ili overenu fotokopiju dokaza da ima položeni ispit za direktora ustanove); prijava uz koju nije dostavlјen ovaj dokaz neće se smarati nepotunom; lekarsko uverenje podnosi se uz prijavni formular ministstva prosvete (ne starije od šest meseci); fotokopiju ili očitanu ličnu kartu. Prijavni formular nalazi se na sajt Ministarstva prosvete. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumetnacijom dosavlјaju se lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti od 7.00 do 12.00 časova na adresu: Osnovna škola „Karađorđe Petrović” Kruševica, 16210 Vlasotince, sa naznakom „Za komisiju za izbor direktora škole”. Bliže infomacije mogu se dobiti na tel. 016/875-458 i 065/2496221.


Pregledano: 206 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters