Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica u predškolskoj ustanovi Puno radno vreme

na PU „MLADOST“ u Crna Trava (Poslato na 19-06-2024)

PU „MLADOST“
16215 Crna Trava tel. 016/811-277
Spremačica
u predškolskoj ustanovi
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24.stav1. Zakona o radu, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove: jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državlјanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovano vaspitni rad. Uz prijavu na konkurs dostaviti: uverenje o državlјanstvu – ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, sa hologramom, original ili overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom četvorogodšnjem obrazovanju, dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje, podnosi samo izabrani kandidat pre zaklјučenja ugovora o radu, uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iu grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskiminatorno ponašanje, kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju ustanovi u skladu sa čl.154 stav 2.Zakona. Rok za podnošenje prijave sa važećim, odnosno uredno overenim fotokopijama potrebnih dokumanata je 8 dana od dana objavlјivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati. komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 154. Zakona. onkursna komisija obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste iz prethodnog stava i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavlјenjnog razgovora sa kandidatima. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Predškolska ustanova „Mladost” Crna Trava u Crnoj Travi. Sva obaveštenja na telefon: 016/811-277.


Skoro postavljeni poslovi PU „MLADOST“


Pregledano: 58 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters