Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor na period od četiri godine Puno radno vreme

na SREDNјA EKONOMSKA ŠKOLA u Loznica (Poslato na 19-06-2024)

SREDNјA EKONOMSKA ŠKOLA
15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 4 tel. 015/876-055
Direktor
na period od četiri godine
USLOVI: da ima odgovarajuće obrazovanje (visoko obrazovanje za nastavnika srednje struče škole i područja rada ekonomija, pravo i administacija i trgovina, ugostutelјstvo i turizam, za pedagoga i psihologa i to: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) i to: 1. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidiciplnarne, transdisciplinarne stidije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka. Lice mora imati završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. Godine da ima dozvolu za rad za nastavnika, pedagoga ili psihologa da ima savladanu obuku i položen ispit za direktora ustanove (izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku do dve godine od dana stupanja na dužnost – Član 122, stav 9); da ima najmanje osam godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg visokog obrazovanja da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje da ima državlјanstvo Republike Srbije da zna srpski jezik kao jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad Škole kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidat uz prijavu u dva primerka podnosi: biografiju sa kratkim preglednom kretanja u službi u dva primerka predlog programa rada škole (vizija škole) u dva primerka dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova konkursa i to u dva primerka (dva originala ili originalnal i overena kopija) napomena: to su sledeća dokumenta: overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju (dve overene kopije) overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu u dva primerka (dve overene kopije) izabrani kandidat koji nema obuku i položen ispit za licencu za direktora polaže ga u roku od 2 godine od dana imenovanja; kadidat koji ima obuku i položen ispit za licencu za direktora dostavlјa dve overene kopije licence za direktora; kandidat koji je u proceduri obuke dostalјa dokaz o prijavi na obuku u dva primerka; kandidat koji je završio obuku dostavlјa uverenje o obavlјenoj obuci u originalu i overenoj kopiji; kandidat koji je završio obuku i prijavi polaganje ispita dostavlјa uverenje o završenoj obuci u originalu i overenoj kopiji i dokaz o prijavi ispita u dva primerka potvrdu o radnom stažu u oblasti obrazovanja i vaspitanja – original ili original i overena kopija lekarsko uverenje o prihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne starije od 6 meseci) – original i overenu kopiju uverenje nadležnog SUP-a da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci) – original i overenu kopiju uverenje/ potvrda Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u originalu i overenoj kopiji – može se dopiti slanjem zahteva putem elektronske adrese: poverenik@ravnopravnost.gov.rs dokaz o znanju srpskog jezika, osim kanidata koji su na srpskom jeziku stekli odgovarajuće obrazovanje – overene kopije uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci) – original i overena kopija izvod iz matične knjige rođenih – original i overena kopija dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nazdora (Izveštaj prosvetnog savetnika ukoliko je vršen stručno-pedagoški nadzor) u dve overene kopije ukoliko je kandidat prethodno obavlјao dužnost direktora ustanove dostavlјa i dokaz o rezultatima stručno-pedagoškog nadzora rada ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja u dva primerka. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu “Poslovi” Nacionalne službe za zapošlјavanje. Prijave se predaju neposredno u kancelariji sekretara Škole ili se šalјu na adresu: Srednja ekonomska škola, Trg Jovana Cvijića br. 4, 15300 Loznica. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkursnoj komisiji-konkurs za direktora” Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SREDNјA EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 274 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters