Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na SREDNјA EKONOMSKA ŠKOLA u Loznica (Poslato na 19-06-2024)


SREDNјA EKONOMSKA ŠKOLA
15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 4
Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
USLOVI: VII stepen stručne spreme master ekonomista sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama drugog stepena na stidijskom programu iz oblasti ekonomije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine ili diplomirani ekonomista na studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređevali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, 1. najmanje 5 godina radnog iskustva na finansijsko-računovodstvenim poslovima, 3. znanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (znanje srpskog jezika), 4. da imaju psihičku, fizičku i zdravstevenu sposobnost za rad sa učenicima, 5. da su državlјani Republike Srbije, 6. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseci kao i za krivično delo nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo uzimanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, 6. i za koje nije, u skladu sa zakonom, utrđeno diskriminatorno ponašanje.
OSTALO: uz prijavu (prijavni formular) na konkurs (prijavni formular kandidati preuzimaju sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete Republike Srbije i ručno ga popunjavaju) kandidat je obavezan da dostavi i: overenu fotokopiju diplome ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju (uverenje ne može biti starije od 6 meseci) za osnovne i master studije, odnosno overenu fotokopiju diplome sa studija u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, izvod iz matične knjige rođenih (ne može fotokopija), uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci, ne može fotokopija) - original uverenje nadležnog SUP-a da nije osuđivan za gore pobrojana krivična dela - potvrdu poverenika za zaštitu ravnopravnosti koja se može dobiti putem elektronske adrese poverenik@ravnopravnost. gov.rs, radnu biografiju, osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos Lica koja ispunjavaju uslove konkursa i koja uđu u uži izbor upućuju se na proveru psiho-fizičke sposobnosti u nadležnu službu za poslove zapošlјavanja a o datumu i vremenu provere psiho-fizičke sposobnosti biće obavešteni od strane Škole. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u listu “Poslovi”. Prijave slati poštom na adresu Srednja ekonomska škola, Trg Jovana Cvijića 4, 15300 Loznica sa naznakom prijava na konkurs ili predati neposredno u kancelariji direktora Škole ili službe računovodstava u periodu od 10.00 do 13.00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi SREDNјA EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 316 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters