Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Magistar farmacije u Odseku za dokumentaciju, interne provere i obuke, Služba za obezbeđenje kvalite Puno radno vreme

na Institut za virusologiju i vakcine i serume "Torlak" Beograd u Beograd (Poslato na 20-06-2024)

Na osnovu člana 114. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) i člana 15. Statuta Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 96/2019, 58/2020 – Aneks i 135/2022 Sporazum o produženju roka važenja) a u vezi sa Zaključkom 51 broj 112-3415/2024 od 25.04.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Ministarstva zdravlja Republike Srbije kojim je data saglasnost Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ da ima ukupan broj zaposlenih na određeno vreme (izuzev u svojstvu pripravnika) veći od 10% ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme i u skladu sa Kadrovskim planom Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, v.d. direktora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, donosiO G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOSTačka 1.Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME, za sledeće poslove:Magistar farmacije u Odseku za dokumentaciju, interne provere i obuke, Službe za obezbeđenje kvaliteta (QA), na određeno vreme sa punim radnim vremenom, sa probnim radom, 1 (jedan) izvršilacOpis poslova:priprema i revidira odgovarajuće SOP-ove iz delokruga rada Odseka,
izrađuje i revidira potrebnu dokumentaciju u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse, ISO 9001, ISO 13485, HACCP i drugih standarda koji se uspostavljaju u Institutu,
zahteva i pregleda pisanje nove ili korekciju odobrene dokumentacije drugih organizacionih jedinica u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse i drugim uvedenim standardima, odnosno standardima koji se uvode u Institutu,
objedinjuje i pregleda dokumentaciju o seriji leka (BPR) i/ili medicinskog sredstva,
priprema Plan interne provere u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse i drugim uvedenim standardima, odnosno standarda koji se uvode u Institutu,
učestvuje u redovnim i vanrednim internim proverama u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse i drugim uspostavljenim standardima, odnosno standardima koji se uvode u Institutu,
sprovodi vanredne interne provere u slučaju reklamacija, opoziva, ponovljenog odbijanja proizvoda,
pokreće korektivne i preventivne mere na osnovu neusaglašenosti i opservacija konstatovanih u izveštaju posle sprovedene interne i eksterne provere,
vodi evidenciju o obavljenim redovnim i vanrednim internim proverama i inspekcijama prema smernicama Dobre proizvođačke prakse i drugim uspostavljenim standardima, odnosno standardima koji se uvode u Institutu,
odgovoran je za podnošenje izveštaja po završenoj internoj proveri ili samoinspekciji, u slučaju da je vođa tima,
učestvuje u istragama i rešavanju devijacija i neusaglašenosti,
učestvuje u definisanju, praćenju efektivnosti sprovođenja i vođenju evidencije preventivnih i korektivnih mera (CAPA),
učestvuje u donošenju redovnog godišnjeg plana i programa obuke zaposlenih i učestvuje u odabiru i pripremi obuka,
odgovaran je za sprovođenje redovnog godišnjeg plana i programa obuke zaposlenih,
vrši nadzor nad proverom obučenosti zaposlenih nakon završene obuke,
odgovaran je za ažurno vođenje evidencija provera obučenosti zaposlenih,
vrši usaglašavanje obuka sa smernicama Dobre proizvođačke prakse i drugim uspostavljenim standardima, odnosno standardima koji se uspostavljaju,
vrši sprovođenje obuka usaglašenih sa izveštajem internih i eksternih provera kada je potrebno,
vrši analizu sprovedenih obuka,
prema potrebi učestvuje u svim ostalim aktivnostima koje se odnose na rad organizacione jedinice,
radi u sklopu timova koje određuje direktor Instituta na više nivoa zdravstvene zaštite
podnosi periodične izveštaje o svom radu neposrednom rukovodiocu
prati i rad usklađuje sa zakonskom regulativom Evropske Unije, The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (u daljem tekstu ICH), European Medicines Agency (u daljem tekstu EMA) i važećom zakonskom regulativom i standardima u Republici Srbiji,
obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog i/ili višeg rukovodioca,
za svoj rad odgovoran je Pomoćniku rukovodioca medicinske službe u Odseku za dokumentaciju, interne provere i obuke.
ostvaruje intenzivnu komunikaciju i saradnju sa rukovodiocima ostalih organizacionih jedinica u Institutu,
prati zakonsku regulativu i stručnu literaturu koja mu omogućava da uspešno izvršava navedene poslove,


Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa na poslovima Magistar farmacije u Odseku za dokumentaciju, interne provere i obuke, Službe za obezbeđenje kvaliteta (QA), su:Visoko obrazovanje:
- Farmaceutski fakultet

minimum 3 godine radnog iskustva u proizvodnji, obezbeđenju kvaliteta ili kontroli kvaliteta leka
poznavanje rada na računaru,
poznavanje engleskog jezika,
stručni ispit u skladu sa pozitivnim propisima.


Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove bliže opisane u tački 1. ovog Oglasa su propisani Zakonom o radu, Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“.Tačka 2.Uz prijavu na oglas kandidati su u obavezi da dostave sledeća dokumenta:Radnu biografiju sa bibliografijom,
Očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju lične karte,
Fotokopiju Diplome o stečenom obrazovanju,
Fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu,
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime).


Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora kandidata za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odsek za opšte pravne poslove i poslove javnih nabavki Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ u cilju sprovođenja postupka zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se ne može koristiti.

Tačka 3.Komisija za sprovođenje postupka prijema u radni odnos razmatraće sve blagovremene i uredne prijave.Kandidati koji su dostavili blagovremene i uredne prijave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu u radni odnos (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja i drugo).O izboru kandidata odlučuje direktor Instituta.Tačka 4.Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.Kandidati će o Odluci o izboru kandidata ili obustavi javnog konkursa biti obavešteni na internet stranici Instituta „Torlak“ u delu Oglasi/Konkursi, koja će istovremeno biti objavljena i na Oglasnoj tabli Instituta „Torlak“, čime će se smatrati da su svi kandidati obavešteni o ishodu javnog konkursa.

Tačka 5.Zainteresovani kandidati prijave podnose lično ili putem pošte na adresu:Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“

Vojvode Stepe broj 458, 11221 Beograd

sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos“

v.d. DIREKTORA INSTITUTAProf.dr Darija Kisić

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

19.06.2024. - 27.06.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Voždovac ;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Farmacija
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:Pregledano: 58 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters