Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Izvršilačko radno mesto zapisničar, zvanje referent Puno radno vreme

na OSNOVNI SUD U RUMI u Ruma (Poslato na 20-06-2024)

OSNOVNI SUD U RUMI

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Osnovni sud u Rumi, Ruma, Železnička 10.

II Radno mesto koje se popunjava:

Izvršilačko radno mesto zapisničar, zvanje referent

Opis poslova: obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice i obavljasve poslove izrade sudskih odluka po diktatu sudije, sačinjava spisak predmeta za ročišta i ističe ih na oglasnu tablu i ulaznim vratima sudnice, dostavlja izveštaj za suđenja u sudsku upravu uz evidenciju načina rešavanja predmeta i efektivnog prisustva sudija porotnika na ročištima, vodi računa o urednosti spisa, popunjavva obrasce, rešenja o kažnjavanju svedoka, naredbe za privođenje, rešenje o isplati troškovima svedocima, veštacima i sudijama porotnicima, popunjava statističke listove i postupa po naredbi sudije, vrši unos podataka u elektronskoj formi u skladu sa AVP-om, po potrebi dežura sa sudijom radi uviđaja, razvodi ročišta i druge podatke u elektronskom upisniku, obavlja i druge poslove po nalogu šefa daktilobiroa, sudije ili predsednika suda.

Uslovi: III ili IV stepen srednje stručne spreme, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa prve klase, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

1. Provere opštih funkcionalnih kompetencija:
- Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim putem – test);
- Digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru);
- Poslovna komunikacija (provera će se vršiti pismenom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencija „Digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata.
Kandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se iz daljeg izbornog postupka.
Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opšte funkcionalne kompetenacije „Organizacija i rad držanih organa Republike Srbije“ mogu se naći na internet prezentaciji suda.

2. Provere posebnih funkcionalnih kompetencija:
Među kandidatima vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija za radno mesto zapisničar:
Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada daktilobiro poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju rada suda – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto zapisničar – poznavanje propisa: Sudski poslovnik, Zakon o opštem i upravnom postupku, Zakon o državnim službenicima i Zakon o radu – provera će se vršiti pisanim putem – testom.
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto zapisničar - poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa relevantnih za obavljanje poslova radno mesta zapisničara - provera će se vršiti usmenim putem – razgovor sa kandidatom.
Pisani test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Vreme za izradu testa je 45 (četrdeset pet) minuta. Kandidat može na svako pitanje dati, odnosno zaokružiti samo jedan odgovor. Svako brisanje ili ispravka datog odgovora smatra se kao netačan odgovor. Ako se kandidat na testu služi nedozvoljenim sredstvima (korišćenjem uDžbenika, beležaka, mobilnih telefona, prepisivanjem i dr.) komisija će udaljiti kandidata sa testa. U tom slučaju smatra se da kandidat nije položio test.
Razgovor sa kandidatom zahteva da se usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadataka koji je tipičan za obavljanje poslova radnog mesta. Vreme za pripremu zadataka je 15 (petnaest) minuta.
Merila koja će biti korišćena za vrednovanje funkcionalnih kompetencija putem razgovora sa kandidatima su sledeća: stručna zasnovanost, analitičnost, sistematičnost, preciznost i tačnost u navođenju podataka i jasnoća u iznošenju ličnog stava i mišljenja.

3. Provera ponašajnih kompetencija:
Provera ponašajnih kompetencija i to: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, vršiće se od strane diplomiranog psihologa putem upitnika.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmenim putem).

IV Vrsta radnog odnosa i mesta rada: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme u Osnovnom sudu u Rumi. Mesto rada: Ruma, ul.Železnička br.10.

V Opšti uslovi za rad na radnom mestu: da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije; da je učesniku konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

VI Datum oglašavanja i rok za podnošenje prijave za konkurs: Datum oglašavanja: 19.06.2024. godine. Javni konkurs je oglašen na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Rumi, na internet prezentaciji Osnovnog suda u Ruma na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – publikacija „Poslovi“. Poslednji dan roka za podnošenje prijave je 27.06.2024.godine.

VII Prijava na konkurs vrši se: na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Osnovnog suda u Rumi www.ru.os.sud.rs.
Uredno popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave podnosi se neposredno u Osnovnom sudu u Rumi, Ruma, ul.Železnička br.10 - sudska uprava ili putem pošte na istu adresu sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačko radnog mesta - Su V-35-23/24“.
Svaka prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijava unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave na konkurs će o dodeljenoj šifri biti obavešteni u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

VIII Dokazi koji prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa Konkursnom komisijom:
- biografija;
- potvrda o dosadašnjem radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija - dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;
- original ili overena fotokopija – dokaz o položenom ispitu za daktilografa I klase (za prijave na radno mesto zapisničar);
- potvrda da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane državnog organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu;
- original uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) meseci;
- 2 primerka obrasca 1- ili 1a – izjava u kojoj se učesnik konkursa opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njih. Odredbama člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.gl.RS br.18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokument o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) meseci. Potrebno je da kandidat popuni izjavu (obrazac 1. ili 1a) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrasci 1. i 1a. mogu se preuzeti na internet prezentaciji Osnovnog suda u Rumi u okviru obaveštenja o konkursu. Popunjene izjave je neophodno dostaviti uz napred navedene podatke.
Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicima, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova odnosno opštinskim upravana, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01.03.2017.godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

IX Rok za podnošenja dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli fazu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, pre intervjua sa Konkursnom komisijom, pozivaju se da u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se predaju neposredno na napred navedenu adresu suda ili dostavljaju putem pošte na napred navedenu adresu suda sa naznakom „Za javni konkurs“.

X Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Osnovnog suda u Rumi, Ruma, ul.Železnička br.10.
Kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava.
Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

XI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Maja Trifković, sekretar suda, kontakt telefona 022/478-744.

Napomene:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl.gl.RS br.18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o k ojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (člana 9 stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organa može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama ( člana 103 stav 3).
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave Konkursna komisija će odbaciti rešenjem.
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državnim stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku.
Položen državni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu.
Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, dužan je da položi državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju samo kandidati koji budu izabrani.
Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana odlukom predsednika Osnovnog suda u Rumi.
Obaveštavaju se učesnici konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Osnovni sud u Rumi ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta.Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi i pojomovi koji su u ovom oglasu izraženi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Osnovnog suda u Rumi, www.ru.os.sud.rs, na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Rumi i na internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Obrazac prijave na konkurs za svako radno mesto, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Osnovnog suda u Rumi, www.ru.os.sud.rs.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNI SUD U RUMI


Pregledano: 158 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters