Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine – specijalista socijalne medicine – 1 izvršilac Na neodređeno vreme sa probnim radom Puno radno vreme

na NARODNI FRONT u Beograd (Poslato na 20-06-2024)

„NARODNI FRONT“
Beograd, Kraljice Natalije 62

Doktor medicine – specijalista socijalne medicine – 1 izvršilac
Na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci
Odeljenje za planiranje, organizaciju i medicinsku statistiku.

USLOVI: Visoko obrazovanje, na integrisanim akademskim studijama , po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.septembra 2005.godine, i završena specijalizacija doktor medicine –specijalista socijalne medicine u skladu sa pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. na osnovnim studijama zdravstvenih radnika u trajanju od najmanje pet godine – po propisu koji koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine i završena specijalizacija doktor medicine - specijalista socijalne medicine u skladu sa pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih sardnika. Opis poslova radnog mesta: analiza podataka i izrada izveštaja; izrada godišnjeg Plana rada i izveštaja o realizaciji Plana rada Klinike, kao i izrada periodičnih planova i izveštaja; izrada periodičnih izveštaja o izvršenju Plana rada GAK; priprema i organizuje kontinuiranu medicinsku edukacija za lekare; prati i kordinira rad na unapređenju kvaliteta rada Klinike, predlaže i sprovodi mere za unapređenje i sačinjava izveštaje o pokazateljima kvaliteta rada Klinike i plan unapređenja kvaliteta rada Klinike; koordinacija anketiranja o zadovoljstvu pacijenata i zaposlenih; rad na projektima; izrada procedura i protokola; prikuplja, kontroliše i unosi sve statističke podatke vezane za rad klinike; učestvuje u razvoju i inplementaciji zdravstvenih informacionih sistema na Klinici; izrađuje analize, izveštaje, elaborate i projekte od značaja za rad Klinike; obavlja i sve druge poslove iz domena socijalne medicine, kao i druge poslove po nalogu rukovodioca službe i v.d. direktora Klinike i njima je odgovoran za svoj rad. Ovlašćeno lice za prijem prijava na konkurs: dr Radomir Marković kontakt telefon: 065/370-5555 email adresa: markovic.radomir@gakfront.org sa naznakom prijava na konkurs – doktor medicine –specijalista socijalne medicne. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici klinike. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: Zainteresovani kandidati podnose sledeća dokumenta: Kratka poslovna biografija Dokaz o ispunjenju uslova (overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju) Dokaz o ispunjenju uslova (položen specijalistički ispit – overenu fotokopiju diplome/uverenja o stečenom stručnom nazivu doktor medicine –specijalista socijalne medicine) Fotokopija lične karte Izvod iz matične knjige. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilaže samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. VI Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto zasniva se radni odnos na određeno vreme sa probnim radom od 6 meseci sa mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme po isteku navedenog perioda. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština obaviće se u prostorijama Ginekološko akušerske klinike „Narodni front“ Beograd, Kraljice Natalije 62, s tim što će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj akt je sačinjen u elektronskoj formi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Ovaj akt sardži elektronski potpis zakonskog zastupnika.


Skoro postavljeni poslovi NARODNI FRONT


Pregledano: 107 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters