Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Laboratorijski tehničar - 1 izvršilac Na određeno vreme Puno radno vreme

na NARODNI FRONT u Beograd (Poslato na 20-06-2024)

„NARODNI FRONT“
Beograd, Kraljice Natalije 62


Laboratorijski tehničar - 1 izvršilac
Na određeno vreme

USLOVI za rad na radnom mestu: Srednje obrazovanje:,Stručni ispit, -licenca. Opis poslova radnog mesta: vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja; vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju uzoraka u cilju merenja radioaktivnosti i obavlja pripremu uzoraka za merenje; obavlja analizu uzoraka za merenje; vrši uzorkovanje, merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na terenu; obavlja poslove uzimanja uzoraka i merenja bioloških, hemijskih i fizičkih štetnosti na terenu u vezi ispitivanja uslova radne okoline i obavlja tehnički deo poslove ispitivanja i analize u laboratoriji za ispitivanje radne sredine; priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; održava kulture mikroorganizama; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; pravilno odlaže medicinski otpad; obavlja sve druge poslove i zadatke postavljene od načelnika odeljenja, šefa kabineta, odgovorne sestre kabineta i glavne sestre Klinike i njima odgovara za svoj rad. Adresa na koju se podnose prijave: Ginekološko akušerska klinika „Narodni front“, 11000 Beograd, Kraljice Natalije 62 Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Tatjana Živković, 011/2068- 334 Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja i internet stranici Klinike. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: Zainteresovani kandidati podnose sledeća dokumenta: fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda srednje škole kratka poslovna biografija uverenje o položenom stručnom ispitu Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto zasniva se radni odnos na određeno vreme, sa probnim radom od 3 meseca. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština obaviće se u prostorijama Ginekološko akušerske klinike „Narodni front“ Beograd, Kraljice Natalije 62, s tim što će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama. Napomene: Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilaže samo izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu. Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično na pisarnici Ginekološko akušerske klinike ''Narodni front'' ili poslati poštom na adresu: Ginekološko akušerska klinika ''Narodna front'' Beograd, ul. Kraljice Natalije 62., sa naznakom „Prijava na Konkurs za posao –laboratorijski tehničar“. Ovaj akt je sačinjen u elektronskoj formi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Ovaj akt sardži elektronski potpis zakonskog zastupnika.


Skoro postavljeni poslovi NARODNI FRONT


Pregledano: 84 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters