Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za pružanje stručne pomoći u procesu evropskih integracija u oblasti pravosuđa i osnovni Puno radno vreme

na MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE u Beograd (Poslato na 20-06-2024)

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-3229/2024 od 25. aprila 2024. godine, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjavaju: Ministarstvo za evropske integracije, Beograd, Nemanjina 34.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za pružanje stručne pomoći u procesu evropskih integracija u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, u zvanju savetnika
Odeljenje za političke kriterijume i vladavinu prava, Sektor za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
2 izvršioca

Opis poslova: Učestvuje u pripremi delova strateških dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti pravosuđa i osnovnih prava; Pruža stručna uputstva i podršku organima državne uprave u toku pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji u relevatnim oblastima; Pruža stručnu pomoć u usklađivanju zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u relevatnim oblastima; Učestvuje u praćenju sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA); Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za pružanje stručne pomoći u procesu evropskih integracija u oblasti pravde, slobode i bezbednosti, u zvanju savetnika
Odeljenje za političke kriterijume i vladavinu prava, Sektor za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u pripremi delova strateških dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti pravde, slobode i bezbednosti; Pruža stručna uputstva i podršku organima državne uprave u toku pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji u relevatnim oblastima; Pruža stručnu pomoć u usklađivanju zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u relevatnim oblastima; Učestvuje u praćenju sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA); Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Radno mesto za pružanje stručne pomoći u planiranju i programiranju razvojne pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u zvanju savetnika
Grupa za planiranje i programiranje sredstava EU i razvojne pomoći u oblasti razvoja konkurentnosti, poljoprivrede i regionalnog razvoja, Odeljenje za planiranje i programiranje sredstava EU i razvojne pomoći, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći
1 izvršilac

Opis posla: Učestvuje u saradnji sa organima državne uprave, posebnim organizacijama i službama Vlade u identifikaciji akcija/projekata i definisanju predloga u skladu sa resornim i međuresornim strateškim dokumentima, kao i sa pravilima EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; Pruža stručnu pomoć u predlaganju mera za unapređenje saradnje sa organima državne uprave, posebnim organizacijama i službama Vlade u identifikaciji projekata i definisanju prioriteta za finansiranje iz sredstava međunarodne pomoći, u skladu sa resornim i međuresornim strateškim dokumentima Vlade, kao i sa pravilima EU i drugih donatora u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; Organizuje resorne i međuresorne sastanke i pruža podršku u predlaganju mera za povećanje efektivnosti međunarodne pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; Predstavlja u saradnji sa ovlašćenim predlagačima definisane prioritete u cilju obezbeđivanja finansiranja iz sredstava EU i razvojne pomoći; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

4. Radno mesto za podršku stručnim poslovima praćenja i izveštavanja o realizaciji razvojne pomoći i programa finansiranih iz fondova EU u oblasti transporta, u zvanju samostalnog savetnika
Grupa za praćenje i izveštavanje o realizaciji razvojne pomoći u oblasti infrastrukturalnog razvoja, Odeljenje za praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći
1 izvršilac

Opis posla: Organizuje i koordinira pripremu godišnjih rasporeda i sastanaka sektorskih odbora za praćenje u oblasti transporta i predlaže mere za unapređenje izveštavanja; Prikuplja i analizira tehničke i finansijske podatke o sprovođenju IPA u oblasti transporta i priprema priloge godišnjih i završnih izveštaja o sprovođenju Prve komponente IPA i pripreme priloga godišnjih i završnih izveštaja o sprovođenju IPA Evropskoj komisiji i Nacionalnom službeniku za odobravanje; Koordinira praćenje i sprovođenje preporuka za unapređenje izveštaja i pruža stručnu podršku razvijanju i organizaciji merenja indikatora za praćenje efektivnosti međunarodne pomoći u oblasti transporta; Sarađuje sa organima državne uprave u pripremi izveštaja o praćenju realizacije IPA sredstava i organizaciji sastanaka odgovarajućih odbora u oblasti transporta; Izrađuje izveštaje o realizaciji međunarodne razvojne pomoći; Stara se o ažurnosti baze podataka o razvojnoj pomoći; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd, Nemanjina 34 (za sva radna mesta).

IV Vrsta radnog odnosa: radna mesta se popunjavaju zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Kandidat koji ne ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije ili se ne odazove pozivu da učestvuje u proveri jedne kompetencije, isključuje se iz daljeg toka izbornog postupka, o čemu će biti obavešten na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa na računaru;
Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
Poslovna komunikacija – proveravaće se pisanom simulacijom na računaru.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1: (Radno mesto za pružanje stručne pomoći u procesu evropskih integracija u oblasti pravosuđa i osnovnih prava) proveravaće se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Strani jezik (engleski jezik B2) – proveravaće se pisano putem testa na računaru;
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (Postupak praćenja i sprovođenja obaveza koje proizilaze iz procesa pristupanja EU; Propisi EU u kontekstu praćenja usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije) – proveravaće se pisano putem eseja;
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije) – proveravaće se pisano putem eseja;
4. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaključenju i izvršenju međunarodnih ugovora) – proveravaće se pisano putem eseja.

Za radno mesto pod rednim brojem 2: (Radno mesto za pružanje stručne pomoći u procesu evropskih integracija u oblasti pravde, slobode i bezbednosti) proveravaće se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Strani jezik (engleski jezik B2) – proveravaće se pisano putem testa na računaru;
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (Postupak praćenja i sprovođenja obaveza koje proizilaze iz procesa pristupanja EU; Propisi EU u kontekstu praćenja usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije) – proveravaće se pisano putem eseja;
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije) – proveravaće se pisano putem eseja;
4. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaključenju i izvršenju međunarodnih ugovora) – proveravaće se pisano putem eseja.

Za radno mesto pod rednim brojem 3: (Radno mesto za pružanje stručne pomoći u planiranju i programiranju razvojne pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja) proveravaće se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Strani jezik (engleski jezik B1) – proveravaće se pisano putem testa na računaru.
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (Relevantni pravni i strateški okvir koji se odnosi na fondove EU i druge izvore međunarodne razvojne pomoći; Proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu programa EU i drugih programa finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći) – proveravaće se pisano putem eseja;
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)) – proveravaće se pisano putem eseja;

Za radno mesto pod rednim brojem 4: (Radno mesto za podršku stručnim poslovima praćenja i izveštavanja o realizaciji razvojne pomoći i programa finansiranih iz fondova EU u oblasti transporta) proveravaće se sledeće posebne funkcionalne kompetencije:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Strani jezik (engleski jezik B2) – proveravaće se pisano putem testa na računaru.
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (Proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu programa EU i drugih programa finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći) – proveravaće se pisano putem eseja;
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)) – proveravaće se pisano putem eseja.

Napomena za sva radna mesta: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva za evropske integracije www.mei.gov.rs .

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: prijave na javni konkurs se šalju poštom na adresu: Ministarstva za evropske integracije, Nemanjina br. 34, 11000 Beograd, ili se predaju neposredno na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, sa naznakom za Ministarstvo za evropske integracije „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta” (upisati naziv radnog mesta).

VII Lica zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Nina Đinović, tel: 011/3061-215.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

X Prijava na javni konkurs: vrši se na Obrascu prijave koji je za svako radno mesto dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva evropske integracije ili u štampanoj verziji u prostorijama Ministarstva za evropske integracije, Nemanjina 34, Beograd, kancelarija broj 3 u prizemlju.

Napomena: Prilikom popunjavanja Obrasca prijave potrebno je da kandidati obrate pažnju da li su preuzeli odgovarajući Obrazac prijave koji se odnosi na radno mesto na koje žele da konkurišu, odnosno da utvrde da u Obrascu prijave piše tačan naziv organa i radnog mesta na koje konkurišu. Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima – https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate, u odeljku ,,Obrazac prijave”.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema /obrazovanja koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom vrstom i stepenom stručne spreme/obrazovanja je stečeno radno iskustvo).
Primer pravilno popunjene potvrde od poslodavca može se pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Predaja dokumenata”. U okviru koraka “Predaja dokumenata” možete preuzeti šablon potvrde koju poslodavac može da popuni.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, u suprotnom moraju biti prevedeni i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje vrsta i stepen stručne spreme/obrazovanja, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Napomena: Odredbama člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 95/18 i 2/23) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i potvrda da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva za evropske integacije.
Kandidati koji žele da konkurišu na više radnih mesta, popunjavaju prijavni obrazac za svako radno mesto posebno.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupci će se sprovesti, počev od 12. jula 2024. godine, o čemu će učesnik konkursa biti obavešten na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u Ministarstvu za evropske integracije, Nemanjina 34, 11000 Beograd.
Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate koji nisu položili navedeni ispit.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene rešenjem konkursne komisije.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mei.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva za evropske integracije; na portalu e-uprave, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE


Pregledano: 51 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters