Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Savetnik za finansijsko materijalne poslove Odsek za opšte poslove Puno radno vreme

na PIROTSKI UPRAVNI OKRUG u Pirot (Poslato na 20-06-2024)

PIROTSKI UPRAVNI OKRUG

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Pirotski upravni okrug, 18300 Pirot, Srpskih Vladara 83.

II Radno mesto koje se popunjava:

Savetnik za finansijsko materijalne poslove
Odsek za opšte poslove

Opis posla: priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o buDžetu i izrađuje finansijski plan i završni račun; proverava ispravnost propisanih obrazaca i vrši kontrolu podataka za isplatu plata i drugih primanja i naknada zaposlenih u Stručnoj službi; stara se o ekonomičnom i namenskom trošenju buDžetskih sredstava i izrađuje periodične izveštaje o izvršenju buDžeta i usaglašava realizovane obaveze sa odobrenim mesečnim kvotama; unosi podatke u sistem glavne knjige i vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa knjigovodstvenim podacima i podacima iz glavne knjige trezora; sarađuje sa drugim organima u postupku ostvarivanja prava državnih službenika i nameštenika iz oblasti penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja; učestvuje u izradi godišnjeg plana javnih nabavki, izrađuje kvartalne izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki i vodi evidenciju o realizaciji zaključenih ugovora; učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki, prati kvalitet i način pružanja ugovorenih usluga; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Pirot Srpskih vladara 83.

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza u kojima se proveraju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.
kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
1. Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pisano),
2. Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
3. Poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena:
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.
Informacije o materijalima fsamo sajtza pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada: finansijsko – materijalni poslovi (buDžetski sistem Republike Srbije) – proveravaće se pisano, putem simulacije, 2. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Pirotskog upravnog okruga) – proveravaće se pisano, putem simulacije,
3. Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje) – proveravaće se pisano, putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Pirotskog upravnog okruga www.pirotski.okrug.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i putem intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za izvršilačko radno mesto: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa konkursnom komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom na adresu Pirotski upravni okrug, 18300 Pirot, ul. Srpskih vladara br. 83, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta” ili predaje neposredno na pisarnici Pirotskog upravnog okruga, 18300 Pirot, ul. Srpskih vladara br. 83.

VII Lice zaduženo za davanje obaveštenja u vezi javnog konkursa: Jasmina Stojanović, tel: 063/460711 od 10.00 do 12.00 časova.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je: 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

X Prijava na javni konkurs: vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Pirotskog upravnog okruga ili u štampanoj verziji na pisarnici Pirotskog upravnog okruga, ul. Srpskih vladara br. 83, 18300 Pirot.
(Napomena: mole se kandidati da prilikom popunjavanja Obrasca prijave obrate pažnju da su preuzeli ispravan Obrazac prijave koji se odnosi na radno mesto na koje žele da konkurišu odnosno da u gornjem levom uglu Obrasca prijave piše tačan naziv organa i radnog mesta na koje se konkuriše). Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave obaveštavaju se o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja. Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku „Obrazac prijave“.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Primer pravilno popunjene potvrde od poslodavca može se pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku „Predaja dokumenata”. U okviru koraka “Predaja dokumenata” možete preuzeti šablon potvrde koju poslodavac može da popuni.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je državni službenik neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno u opštinskim upravama kao povereni posao). kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Svi dokazi koji se prilažu moraju biti na jeziku i pismu koji je u službenoj upotrebi državnih organa Republike Srbije, tako da se uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku prilaže propisani overen prevod na srpski jezik.

Napomena:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/2016 i 95/2018) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Pirotskog upravnog okruga.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 15. jula 2024. godine. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili mejl adrese), koje su naveli u svojim obrascima prijave. Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, obaviće se u prostorijama Nišavskog upravnog okruga, ul. Strahinjića Bana bb, Niš ili Službe za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo), Novi Beograd. Intervju sa konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Pirotskog upravnog okruga u Pirotu, ul. Srpskih vladara br. 83. kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka, obavestiće se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka, na kontakte (brojeve telefona ili mejl adrese) koje navedu u svojim prijavama.

Napomene:
Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovao načelnik Pirotskog upravnog okruga.

Ovaj konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Pirotskog upravnog okruga (www.pirotski.okrug.gov.rs), na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.Pregledano: 172 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters