Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za finansijsko materijalne poslove, u zvanju savetnik Odsek za opšte poslove Puno radno vreme

na STRUČNA SLUŽBA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA u Sremska Mitrovica (Poslato na 20-06-2024)

STRUČNA SLUŽBA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Stručna služba Sremskog upravnog okruga, Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 8.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto za finansijsko materijalne poslove, u zvanju savetnik
Odsek za opšte poslove

Opis poslova: Priprema Predlog finansijskog plana za izradu Zakona o buDžetu i izrađuje finansijski plan i završni račun; izrađuje godišnji plan javnih nabavki, sprovodi postupak javnih nabavki male vrednosti na koje se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, kontroliše realizaciju, vodi evidenciju o realizaciji zaključenih ugovora o dodeljenim javnim nabavkama, prati kvalitet i način pružanja ugovorenih usluga i izrađuje izveštaje o javnim nabavkama; obrađuje, kontira, priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave, izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse, priprema predloge periodičnih planova finansiranja izdataka i planira izvršenje finansijskog plana; vrši obračun i isplatu plata, naknada i drugih ličnih primanja po različitim osnovama i pripadajućih poreza i doprinosa; stara se o ekonomičnom trošenju buDžetskih sredstava, izrađuje periodične izveštaje o izvršenju buDžeta i usaglašava realizovane obaveze sa odobrenim mesečnim kvotama; unosi podatke u sistem Glavne knjige, vodi propisane analitičke evidencije i usklađuje sa knjigovodstvenim podacima i podacima iz Glavne knjige Trezora; ažurira podatke u odgovarajućim bazama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br.8.

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi. Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka ili se ne odazove pozivu da učestvuje u proveri jedne kompetencije, isključuje se iz daljeg toka izbornog postupka, o čemu će biti obavešten na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
1. Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno) ,
2. Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
3. Poslovna komunikacija – proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – za oblast rada finansijsko materijalni poslovi (buDžetski sistem Republike Srbije, postupak izvršenja buDžeta) – pisana simulacija,
2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravnim okruzima) – pisana simulacija,
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika) – pisana sumulacija. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Sremskog upravnog okruga www. sremski.okrug.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) proveravaće se putem psihometrijskih testova i putem intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za izvršilačko radno mesto: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs: Obrazac prijave na javni konkurs šalje se poštom, na mejl adresu pisarnica@sremski.okrug.gov.rs ili predaje neposredno na pisarnici Sremskog upravnog okruga, u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br.8 (drugi sprat, kancelarija broj 4), sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Brankica Velimirović, državni službenik zaposlena u Stručnoj službi Sremskog upravnog okruga, telefon: 022/610-379, od 10.00 do 12.00 časova.

VIII Opšti uslovi za zaposlenje: Opšti uslovi su: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje (publikacija “Poslovi”).

X Prijava na javni konkurs: Prijava se vrši na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs ) i Sremskog upravnog okruga (www.sremski.okrug.gov.rs) ili u štampanoj verziji u pisarnici Sremskog upravnog okruga, u Sremskoj Mitrovici, na adresi Svetog Dimitrija br.8. Nakon predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja. Napomena: Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može naći na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku „Obrazac prijave”.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: Kandidati prilažu: original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overenu fotokopiju dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Napomena: Više o radnom iskustvu i potvrdi od poslodavca koju je potrebno podneti u okviru konkursne dokumentacije za rad u organima države uprave pogledajte Mapu izbornog postupka na adresi https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate u odeljku Predaja dokumenata.

XII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Stručne službe Sremskog upravnog okruga. Kandidati koji konkurišu u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci za radno mesto na koje konkurišu.

XIII Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Članom 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

XIV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 22.07.2024. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati “Srbija” Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo). Intervju sa konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Sremskog upravnog okruga u Sremskoj Mitrovici.
Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XV Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija: na osnovu člana 56. stav 8. Zakona o državnim službenicima, dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlja državni organ, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze. Dokazi o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da učesnik konkursa u delu *Izjava, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao načelnik Sremskog upravnog okruga. Ovaj konkurs objavljuje se na internet prezentaciji (www.sremski.okrug.gov.rs ) i na oglasnoj tabli Sremskog upravnog okruga, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e -Uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje (list „Poslovi”). Termini koji su u ovom oglasu izraženi u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog roda.Pregledano: 114 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters