0

Aplikacija

Direktor na period od 4 (četiri) godine Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE u Beograd (Poslato na 04-07-2024)

ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE
11000 Beograd, Jovana Subotića 2
Direktor
na period od 4 (četiri) godine
USLOVI: Direktor ustanove može da bude lice koje ispunjava uslove propisane članom 122, 139. i članom 140. st. 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon 10/2019, 6/2020 , 129/2021 i 92/2023) , i to ako: 1. ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika; pedagoga i psihologa stečeno: - na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije, drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka uz završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.godine. 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica i rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protivpravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dužnost direktora škole može da obavlјa lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140. st.1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika u području rada: lične usluge, za pedagoga i psihologa, dozvolu za rad nastavnika i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost. Uz prijavu kandidat podnosi: - Overenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem visokom stepenu obrazovanja za nastavnika u području rada: lične usluge, pedagoga ili psihologa (overa ne može biti starija od šest meseci); - Overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za rad nastavnika u području rada: lične usluge , pedagoga ili psihologa, ili overenu kopiju obaveštenja o položenom ispitu za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (overa ne može biti starija od šest meseci), potvrdu o radnom iskustvu od najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja (original); uverenje o državlјanstvu republike srbije (original ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original sa hologramom); lekarsko uverenje kojim dokazuje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (original ne starije od šest meseci); dokaz o neosuđivanosti za krivična dela navedena u čl. 139. stav 1. tačka 3. zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koga izdaje ministarstvo, unutrašnjih poslova Republike Srbije (original ne stariji od šest meseci); dokaz da nije pokrenuta istraga, niti se vodi postupak pred nadležnim sudom (original ne stariji od šest meseci); dokaz o znanju srpskog jezika, osim kandidata koji su na srpskom jeziku stekli odgovarajuće obrazovanje; dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika), ukoliko postoji; rezultat stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spolјašnjeg vrednovanja za kandidate koji su prethodno obavlјali dužnost direktora ustanove; potvrdu Ministarstva prosvete o položenom ispitu za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja (overenu kopiju). Radna biografija sa planom rada; Eventualne dokaze o organizatorskim i drugim kvalitetima neophodnim za obavlјanje poslova direktora (nije obavezno). Napomena: Kandidat koji nije položio ispit za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost, a prijava takvog kandidata, bez ovog dokaza, neće se smatrati nepotpunom. Kandidat za koga nije rađen stručno-pedagoški nadzor od strane prosvetnog savetnika, dostavlјa potvrdu škole. Potvrdu škole dostavlјa kandidat i ukoliko nije rađen stručno-pedagoški nadzor ustanove. Direktora škole imenuje Ministar prosvete, na period od četiri godine. Rok za podnošenje prijava na konkurs za izbor direktora je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima konkursa kandidat će biti obavešten nakon prijema rešenja o imenovanju direktora škole od strane Ministra prosvete. Prijavu na konkurs za izbor direktora, zajedno sa dokumentacijom, kandidati dostavlјaju lično ili putem pošte, na adresu: Škola za negu lepote, Beograd, ul. Jovana Subotića 2, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole”. Bliža obaveštenja se mogu dobiti kod sekretara škole na broj telefona: 011/ 344-7226, radnim danima od 09, 00 do 14, 00 časova.


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE


Pregledano: 127 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters