0

Aplikacija

Finansijsko-računovodstveni referent Puno radno vreme

na Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje u Beograd (Poslato na 05-07-2024)

Na osnovu člana 24. i 31. Zakona o radu (''Službeni glasnik RS'' broj 24/05; 61/05; 54/09;32/13; 75/14; 13/17-Odluka Ustavnog suda; 113/17 i 95/18-aut.tumačenje), člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove (''Sl.glasnik RS'', br.96/2019 i 58/2020-Aneks I), člana 23. Statuta Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, Pravilnika o radu Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje broj: 1407/5-1 od 14.08.2020. godine, Kadrovskog plana Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje za 2024. godinu broj: 112-01-00086/2024-02 od 14.03.2024. godine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj:112-3416/2024 od 25.04.2024. godine, direktor Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje raspisujeJ A V N I O G L A SU radni odnos na neodređeno radno vreme, na poslovima FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT –prima se jedan (1) izvršilac sa punim radnim vremenom.


Opis posla:

-Vrši obračun zarada u skladu sa zakonskom regulativom i naknada za zaposlene Zavoda (porodiljsko odsustvo,bolovanje preko 30 dana ,posebna nega deteta);

-Vrši obračun naknada za privremene i povremene poslove, dopunski rad, Upravni i Nadzorni odbor;

- Priprema i slanje dokumentacije za refundiranje porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 30 dana;

- Prilikom svakog obračuna izrađuje PPP-PD (Pojedinačna poreska prijava za poreze i doprinose) i prosleđuje ih likvidaturi;

- Priprema i obrađuje nalog za plaćanje i prosleđuje ih u likvidaturu;

- Sačinjava obrasce potrebne za ostvarivanja prava po zakonu o PIO, prijave podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa , prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade, i dr.;

- obračunava ostala lična primanja- otpremnine zaposlenih Zavoda;

-Obrađuje prosek za administrativne i sudske zabrane i za kredite;

-Popunjava statističke izveštaje za potrebe Republičkog zavoda statistiku o zaradama i naknadama;

-Dostavlja potrebne izveštaje Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje ,izveštaje o isplaćenim zaradama IPL1; IPL2, i Isplaćene plate za mesec ,Tabele 1-4 za komisiju i dr. ;

-Vodi evidenciju kredita, operativno ih obrađuje i radi na izradi svih sindikalnih kredita;

-Daje potrebne podatke (prosek primanja) za izradu raznih potvrda;

-Radi na izradi svih pojedinačnih i zbirnih neto obustava, spiskova za potrebe reprezentativnog sindikata Zavoda, sindikata ''Nezavisnost'', komore lekara, komore sestara, srpskog lekarskog društva,''MCI ''osiguranja, terapeuta UMSTPZZS;

- vodi potrebnu dokumentaciju , spiskove svih isplata i arhivira iste;

- priprema i obrađuje podatke za finansijske preglede i analize;

- U ukupnom radu koristi aplikativni softver za obračun zarada i naknada.

- Za svoj rad odgovara rukovodiocu finansijsko računovodstvenih poslova.

Kandidat mora ispunjavati uslove koji su utvrđeni zakonom, odnosno Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje:


Stručna sprema / obrazovanje – srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine


Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo
– znanje rada na računaru;

– najmanje 12 meseci radnog iskustva.Javni oglas objaviti na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje RS i Ministarstva zdravlja. Javni oglas objaviti i na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje.


1) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
2) Uz prijavu dostaviti: fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, fotokopiju uverenja o državljanstvu, očitanu ličnu kartu/fotokopiju lične karte, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, radna biografija.

3) Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili brzom poštom na adresu: Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, Beograd, Kralja Milutina br. 52, sa naznakom za ''Oglas- finansijsko-računovodstveni referent''.

4) Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja, itd.).


1) Odluku o izboru kandidata donosi direktor Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na internet prezentaciji Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje- www.gerontology.co.rs . Pre odluke o izboru kandidata direktor prethodno može pribaviti mišljenje komisije za prijem radnika, odnosno rukovodioca radne jedinice u kojoj će kandidat po prijemu raditi.
Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa.
Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.


Izabrani kandidati će zasnovati radni odnos u Zavodu za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje zaključivanjem ugovora o radu, u skladu sa Zakonom o radu, Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i Pravilnikom o radu Zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje.


NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

05.07.2024. - 13.07.2024.
Vrsta rada:

Neodređeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Beograd-Savski Venac;
Radno iskustvo:

Više od 1 godine
Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje:

Ekonomija, finansije i osiguranje
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Srednja škola - IV stepen (4 godina)
Napomena:


Skoro postavljeni poslovi Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje


Pregledano: 71 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters