0

Aplikacija

Logoped Puno radno vreme

na Dom zdravlja Niš u Niš (Poslato na 05-07-2024)

Na osnovu člana 7. - 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“ br. 96/2019) i Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos br. 2194 od 05.07.2024.god., direktor Doma zdravlja Niš raspisuje

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

Oglašava se prijem u radni odnos sa punim radnim za sledeće radno mesto:- na određeno vreme u trajanju do 6 meseci, najduže do 24 meseca1) logoped - 1 izvršilacII

Za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje).III

Pored opštih uslova na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Niš broj 4368 od 06.12.2023. godine, utvrđeni su i posebni uslovi:

- visoka stručna sprema, završen defektološki fakultet ili fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju - smer: logopedIV

Na oglas se podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:- diploma o završenom fakultetu

V

Pored traženih dokumenata dostavlja se i:

- lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom (CV),

- fotokopija lične karte,

- izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),

- uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud),

- saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos (traženu saglasnost kandidat piše svojeručno i dostavlja uz ostalu dokumentaciju).Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Niš.VI

Pre zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran je dužan da dostavi:

- lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedeni dokument u zahtevanom roku sa njim se neće zasnovati radni odnos.VII

Oglas objaviti na internet stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja RS i Doma zdravlja Niš (www.domzdravljanis.co.rs).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave na oglas se mogu dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:

Dom zdravlja Niš - Odsek za kadrovske poslove

(navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)

Vojvode Tankosića 15, 18000 Niš

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.VIII

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru kandidata.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na internet stranici Doma zdravlja Niš.

Kandidatima koji ne budu izabrani konkursna dokumentacija se ne vraća.

Kontakt telefon za informacije: 018/503-708.DOM ZDRAVLjA NIŠ

DIREKTORProf. dr Milorad JerkanNAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Podaci o poslu
Vremensko trajanje oglasa za posao:

05.07.2024. - 13.07.2024.
Vrsta rada:

Određeno
Broj radnika:

1
Mesto rada:

Niš;
Radno iskustvo:

Nije bitno
Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje:

Defektologija
Rad na računaru:

Jezik:

Stepen obrazovanja:

Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Napomena:Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja Niš


Pregledano: 100 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters