Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Školski pedagog; Nastavnik (više predmeta); Vaspitač u školskom domu; Pomoćni nastavnik za izvođenje Puno radno vreme

na SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ŠABAC u Šabac (Poslato na 04-12-2013)

Školski pedagog; Nastavnik (više predmeta); Vaspitač u školskom domu; Pomoćni nastavnik za izvođenje praktične nastave

Oglas važi od: 04.12.2013.

SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA
SA DOMOM UČENIKA ŠABAC
15000 Šabac, Vojvode Putnika 58

Školski pedagog
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme, zamena radnika odsutnog preko 60 dana

USLOVI: da kandidati ispunjavaju opšte uslove predviđene čl. 8, 120, 121, 130 i 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju odgovarajuće obrazovanje: dipl. pedagog, profesor pedagogije, dipl. školski psiholog - pedagog, dipl. pedagog - master; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i da ispunjavaju posebne uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domovima.

Nastavnik veterinarske grupe predmeta
na određeno vreme do 31.08.2014. godine

USLOVI: da kandidati ispunjavaju opšte uslove predviđene čl. 8, 120, 121, 130 i 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju odgovarajuće obrazovanje: dipl. veterinar, doktor veterinarske medicine; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i posebni uslovi predviđeni Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domovima.

Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do 31.08.2014. godine

USLOVI: da kandidati ispunjavaju opšte uslove predviđene čl. 8, 120, 121, 130 i 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju odgovarajuće obrazovanje: dipl. inž. poljoprivrede za ratarstvo, dipl. inž. agronomije, dipl. inž. poljoprivrede, smer ratarski, master inž. poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije na odseku Ratarstvo i povrtarstvo; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i posebni uslovi predviđeni Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domovima.

Vaspitač u školskom domu
sa 60% radnog vremena, na određeno vreme do 31.08.2014. godine

USLOVI: da kandidati ispunjavaju opšte uslove predviđene čl. 8, 120, 121, 130 i 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju odgovarajuće obrazovanje: sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena ili stečenim visokim obrazovanjem na studijama u trajanju od najmanje četiri godine na filološkom, filozofskom, prirodno - matematičkom, pedagoškom i tehničkom fakultetu i fakultetu za fizičko vaspitanje; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i posebni uslovi predviđeni Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domovima.

Nastavnik opšteobrazovnih predmeta za učenike lako ometene u razvoju
na određeno vreme, zamena radnika odsutnog preko 60 dana

USLOVI: da kandidati ispunjavaju opšte uslove predviđene čl. 8, 120, 121, 130 i 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju odgovarajuće obrazovanje: profesor, odnosno dipl. defektolog – oligofrenolog; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i posebni uslovi predviđeni Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domovima.

Pomoćni nastavnik za izvođenje praktične nastave, za obrazovni profil: tehničar hortikulture

USLOVI: da kandidati ispunjavaju opšte uslove predviđene čl. 8, 120, 121, 130 i 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju odgovarajuće obrazovanje: tehničar hortikulture, poljoprivredni tehničar; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i posebni uslovi predviđeni Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme vaspitača i stručnih saradnika u domovima.

OSTALO: U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika direktor vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima, a koju će vršiti nadležna služba za zapošljavanje, primenom standardizovanih postupaka. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od 6 meseci. Dokaz o neosuđivanosti pribavlja škola. Uz prijavu kandidat treba da dostavi: overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci). Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se lično ili poštom na adresu škole. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kontakt telefon: 015/344-583.


Skoro postavljeni poslovi SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ŠABAC


Pregledano: 2042 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijatelji

Motivational letters