Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 03-08-2016)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 03.8.2016.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU DECE I OMLADINE
VOJVODINE - NOVI SAD
Novi Sad, Hajduk Veljkova 10


Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za intenzivnu negu i terapiju Službe za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme, do povratka zaposlene sa bolovanja, sa probnim radom u trajanju do 3 meseca
2 izvršioca

Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za intenzivnu negu i terapiju Službe za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju na određeno vreme, do 31.08.2016. godine, zbog povećanog obima posla

Opis posla:
sprovodi negu bolesnika; brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; daje terapiju i prati bolesnika na dijagnostičke pretrage; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu, glavnoj sestri klinike i instituta.

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: da poseduju srednju stručnu spremu IV stepen - završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra tehničar; položen stručni ispit; licenca za rad. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvola za rad; licenca izdatu od nadležne komore ili Rešenje o upisu u imenik komore; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda) ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave) ne starije od 6 meseci; kratka biografija (Curriculum Vitae - CV), sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom.

OSTALO:
Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Instituta sa naznakom: “Prijava na oglas za prijem 3 medicinske sestre - tehničara na Odeljenju intenzivne nege i terapije”


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD


Pregledano: 1547 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters