Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Docent za užu naučnu oblast Metodika nastave srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA u Jagodina (Poslato na 22-09-2016)

Docent za užu naučnu oblast Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Oglas važi od: 21.9.2016.

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
35000 Jagodina, Milana Mijalkovića 14
tel. 035/223-805

Docent za užu naučnu oblast Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme od pet godina

USLOVI:
VIII stepen stručne spreme, doktor nauka – filološke nauke, uslovi propisani članom 64. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS” 76/05, 100/07 autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 autentično tumačenje i 68/15) i uslovi utvrđeni Pravilnikom o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanja zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu broj III-01-99/2 od 11.2.2016 godine (http://kg.ac.rs/Docs/pravilnik_radni_odnos_18022016.pdf), u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata, kao i nepostojanje smetnji iz člana 62. stav 4.Zakona o visokom obrazovanju. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overene fotokopije diploma o završenim svim nivoima studija, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i same radove, dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom sudskom presudom za krivična dela iz člana 62. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju i druge dokaze o ispunjenosti uslova po ovom konkursu. Svu dokumentaciju sa dokazima o ispunjensoti uslova konkursa kandidati su obavezni da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku, u skladu sa Uputstvom za primenu, način dostavljanja, popunjavanja i utvrđivanja relevantnih dokumenata koje kandidat dostavlja u toku postupka izbora u zvanje Univerziteta u Kragujevcu broj IV-06-279 od 11.4.2016. godine koje je objavio Univerzitet u Kragujevcu http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx: http://www.kg.ac.rs/Docs/Pomoc_za_KPP.zip). Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Pregledano: 1795 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters