Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravobranilački pomoćnik Puno radno vreme

na OPŠTINA ŠID OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO u Šid (Poslato na 27-10-2016)

Pravobranilački pomoćnik

Oglas važi od: 26.10.2016.

OPŠTINA ŠID
OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
22240 Šid, Karađorđeva 2
tel. 022/712-245


Pravobranilački pomoćnik

Opis poslova:
pravobranilački pomoćnik pomaže pravobraniocu u obavljanju poslova iz delokruga Opštinskog pravobranilaštva, izrađuje pravobranilačke podneske i akte, vodi sve upisnike u azbučni i numeričkih imenik, vodi popis spisa, vodi rokovnik rasprava po zakonskim i sudskim rokovima, vodi evidenciju poziva i obaveštenja za pravobranioca, prima i ekspeduje poštu, raspoređuje poštu, odlaže je u predmete u dogovoru sa pravobraniocem i dostavlja predmete u rad, arhivira predmete, samostalno i analitički, u saradnji sa OP, obavlja i poslove vezane za izradu pravnih akata iz delokruga rada OP (tužbe, predlozi za izvršenje, redovna i vanredna pravna sredstva na presude) potom prati sudske prakse i odluke i vrši druge poslove predviđene zakonom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

USLOVI:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen državni stručni ispit, 1 godina radnog iskustva na poslovima pravne struke, opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Pored navedenih uslova kandidat treba da ispunjava i opšte uslove, i to: da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima propisanu stručnu spremu, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

OSTALO:
Uz prijavu kandidati treba da dostave: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diplomu o stručnoj osposobljenosti, uverenje nadležnog suda da nisu osuđivani za navedeno krivično delo. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave na oglas dostaviti na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 1576 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters