Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zamenik načelnika Opštinske uprave Opštine Prokuplje Puno radno vreme

na OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PROKUPLjE u Prokuplje (Poslato na 16-11-2016)

Zamenik načelnika Opštinske uprave Opštine Prokuplje

Oglas važi od: 16.11.2016.

OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE PROKUPLjE
18400 Prokuplje, Tatkova 2
tel. 027/324-040


Zamenik načelnika Opštinske uprave Opštine Prokuplje
na period od 5 godina

USLOVI:
Kandidat mora da ispunjava posebne uslove propisane članom 54 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007), i to: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine; položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Pored posebnih uslova, kandidat mora da ispunjava i opšte uslove propisane članom 6 Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 i 39/2002), i to: da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima propisanu stručnu spremu, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu. Uz prijavu na oglas kandidat prilaže sledeću dokumentaciju, u originalu ili u overenoj fotokopiji: diplomu o stečenom visokom obrazovanju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), dokaz o položenom ispitu za rad u organima državne uprave, dokaz o radnom iskustvu, lekarsko uverenje, uverenje da nije pod istragom (uverenje izdaje nadležni sud) i dokaz da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (uverenje izdaje policijska uprava). Dokaz o ispunjenosti uslova opšte zdravstvene sposobnosti dostavlja izabrani kandidat. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“, sa naznakom: „Prijava na oglas za postavljenje zamenika načelnika Opštinske uprave Opštine Prokuplje“, na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 1474 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters