Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik Opštinske uprave Opštine Svilajnac Puno radno vreme

na OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SVILAJNAC u Svilajnac (Poslato na 24-11-2016)

Načelnik Opštinske uprave Opštine Svilajnac

Oglas važi od: 23.11.2016.

OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE SVILAJNAC
35210 Svilajnac, Svetog Sava 102
tel. 035/312-605


Načelnik Opštinske uprave Opštine Svilajnac
na period od 5 godina

USLOVI:
da je kandidat državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) iz oblasti pravnih nauka, visoko obrazovanje stečeno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - diplomirani pravnik, da ima najmanje 5 godina radnog iskustva sa propisanom stručnom spremom, da ima položen državni stručni ispit, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

OSTALO:
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o zdravstvenom stanju, overena fotokopija diplome, uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, dokaz o radnom iskustvu u struci, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu) podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, lično ili putem pošte, na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 1521 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters