Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pripravnik - diplomirani pravnik Puno radno vreme

na GRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE u Novi Pazar (Poslato na 24-11-2016)

Pripravnik - diplomirani pravnik

Oglas važi od: 23.11.2016.

GRADSKA UPRAVA ZA
IZVORNE I POVERENE POSLOVE
36300 Novi Pazar, Stevana Nemanje 2


Pripravnik - diplomirani pravnik
na određeno vreme do 12 meseci, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u struci
3 izvršioca

USLOVI:
visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme, visoko obraovanje stečeno na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), pravni fakultet, odnosno osnovne studije u trajanju od četiri godine društvenog smera - pravni fakultet. Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove, a dokaz o tome podneće na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za Gradsku upravu za izvorne i poverene poslove u Novom Pazaru“, sa sledećim prilozima: diploma o završenoj školskoj spremi, uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o zdrastvenom stanju (ne starije od šest meseci), uverenje da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (izdato nakon objavljivanja oglasa). Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji ,,Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Odluku o izboru izmeđe prijavljenih kandidata donosi načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, u roku od 15 dana od dana isteka roka za oglašavanje.


Pregledano: 1481 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters