Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 07-12-2016)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 07.12.2016.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU DECE I OMLADINE
VOJVODINE - NOVI SAD
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10


Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju intenzivne nege i terapije u Službi za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme, do povratka zaposlenih sa bolovanja, sa probnim radom od 3 meseca
2 izvršioca

Opis posla:
sprovodi negu bolesnika; brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; daje terapiju i prati bolesnika na dijagnostičke pretrage; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu, glavnoj sestri Klinike i Instituta.

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: da poseduje srednju stručnu spremu IV stepen, završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra tehničar; položen stručni ispit; licenca za rad.

OSTALO:
Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvola za rad - licenca izdatu od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda) ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave) ne starije od 6 meseci; dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca); kratka biografija (Curriculum Vitae-CV), sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na gorenavedenu adresu sa naznakom “Prijava na oglas za prijem 2 medicinske sestre - tehničara na Odeljenju intenzivne nege i terapije, na određeno vreme, do povratka zaposlenih sa bolovanja”.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD


Pregledano: 1625 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters