Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kancelarijski poslovi u oblasti urbanizma Puno radno vreme

na GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA u Požarevac (Poslato na 14-12-2016)

Kancelarijski poslovi u oblasti urbanizma

Oglas važi od: 14.12.2016.

GRADSKA UPRAVA
GRADA POŽAREVCA
12000 Požarevac, Drinska 2
tel. 012/539-651


Kancelarijski poslovi u oblasti urbanizma
u Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, na određeno vreme radi zamene, do povratka zaposlene odsutne sa rada radi održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI:
stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet). Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je da se u radni odnos može primiti lice koje ispunjava sledeće uslove: da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta; da nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

OSTALO:
Dokazi koji se prilažu: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; kopirana ili očitana lična karta; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kom radnom mestu, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje osnovnog i višeg suda da kandidat nije pod istragom i da protiv njega nije podignuta optužnica (izdato nakon objavljivanja oglasa), uverenje policijske uprave da nije osuđivan za krivična dela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu (izdato nakon objavljivanja oglasa). Napomena: Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat popuni izajvu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije. Svi dokazi se prilažu u originalu ili kao fotokopije overene kod nadležnog organa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, sa naznakom „Za oglas“. Izbor kandidata izvršiće se u roku od 15 dana po isteku roka za podnošenje prijava. Bliža obaveštenja u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 38 ili preko telefona 012/539-651.


Skoro postavljeni poslovi GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA


Pregledano: 1416 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters