Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Opštinski javni pravobranilac Puno radno vreme

na SKUPŠTINA OPŠTINE NOVA VAROŠ u Nova Varoš (Poslato na 29-12-2016)

Opštinski javni pravobranilac

Oglas važi od: 28.12.2016.

SKUPŠTINA OPŠTINE
NOVA VAROŠ
31320 Nova Varoš, Karađorđeva 32


Opštinski javni pravobranilac
na period od 5 godina

USLOVI:
uslovi su propisani članom 80 Zakona o zaposlenju u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave; da je kandidat punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisima i aktom o sistematizaciji radnih mesta; da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomije pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže porede dužnosti iz radnog odnosa. Uslovi propisani Odlukom o opštinskom pravobranilištvu Opštine Nova Varoš (“Sl. list Opštine Nova Varoš”, broj 5/14 i 6/14): da je kandidat državljanin Republike Srbije; da ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima; da je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit; lice dostojno pravobranilačke funkcije i da ima 10 godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

OSTALO:
Uz prijavu na oglas dostaviti: uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne strije od šest meseci); uverenje osnovnog i višeg suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci); uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organu (ne starije od šest meseci); uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest meseci); uverenje o položenom pravosudnom ispitu; overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; dokaz o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog prvosudnog ispita. Napomena: Svi dokazi se prilažu u orginalu ili u fotokopiji koja je overena kod nadležnog organa. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016), propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije. Prijave sa potrebnim dokazima dostaviti na gorenavedenu adresu, u roku od 15 dana od dana objavljivana oglasa, sa naznakom “Za oglas”. Lice zaduženo za davanje informacija o oglasu je Danijela Popadić, broj telefona 063/117-21-76. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. O ishodu oglasa kandidati će biti pismeno obavešteni.


Pregledano: 1616 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters