Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na PALANAČKA GIMNAZIJA u Smederevska Palanka (Poslato na 29-12-2016)

Nastavnik...

Oglas važi od: 28.12.2016.

PALANAČKA GIMNAZIJA
11420 Smederevska Palanka, Vuka Karadžića 18
tel. 026/310-631


Nastavnik hemije
na određeno vreme, zamena odsutnog zaposlenog preko 60 dana, 40% radnog vremena

Nastavnik istorije
na određeno vreme, zamena odsutnog zaposlenog preko 60 dana, 10% radnog vremena

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje predviđeno članom 8 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o vrsti stručne sprema nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji i da kandidat ispunjava uslove predviđene članom 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Uz prijavu i kratku biografiju kandidat podnosi: diplomu o završenoj školi (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu RS (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu, uverenje o neosuđivanosti pribavlja škola, dokaz o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, izdat od odgovarajuće visokoškolske ustanove, odnosno uverenje ili drugi odgovarajući dokument o položenom ispitu iz pedagogije i psihologije u toku studija ili dokaz o položenom ispitu, odnosno položenom ispitu za licencu. Ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, obavezan je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi PALANAČKA GIMNAZIJA


Pregledano: 1489 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters